รายชื่อการนำส่งเอกสารสำเร็จการศึกษาทางไปรษณีย์

Delivery of Graduation Documents

(TH) ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ด้านล่างนี้ และนำเลขที่นำส่งในไฟล์ตรวจสอบสถานะการจัดส่งใน ระบบติดตามและตรวจสอบสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์ของไปรษณีย์ไทย ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking

(EN) Please download PDF files below to track item delivery by entering the Tracking Item Number on Thailand Post's Track & Trace system at http://track.thailandpost.co.th/tracking/ระดับปริญญาตรี | Bachelor's Degree

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

List of Student Names who graduated after the end of the University’s Board of Trustees meeting on February 19, 2021


ระดับปริญญาตรี | Bachelor's Degree - รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

List of Student Names who graduated after the end of the University’s Board of Trustees meeting on February 19, 2021 which did not deliver graduation document by post.
ระดับบัณฑิตศึกษา : ปริญญาโท และ ปริญญาเอก

Graduate School : Master's Degree & Doctoral's Degree

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

List of Master's Degree Student Names approved by the University’s Board of Trustees meeting on February 19, 2021รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ที่ไม่จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

List of Student Names who graduated after the end of the University’s Board of Trustees meeting on February 19, 2021 which did not deliver graduation document by post.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

Delivery of the Graduation Documents was made after the end of the University’s Board of Trustees meeting on November 16, 2020.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 25 กันยายน 2563

Delivery of the Graduation Documents was made after the end of the University’s Board of Trustees meeting on September 25, 2020.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

Delivery of the Graduation Documents was made after the end of the University’s Board of Trustees meeting on July 24, 2020.