รายชื่อการนำส่งเอกสารสำเร็จการศึกษาทางไปรษณีย์

Delivery of Graduation Documents

(TH) ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ด้านล่างนี้ และนำเลขที่นำส่งในไฟล์ตรวจสอบสถานะการจัดส่งใน ระบบติดตามและตรวจสอบสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์ของไปรษณีย์ไทย ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking

(EN) Please download PDF files below to track item delivery by entering the Tracking Item Number on Thailand Post's Track & Trace system at http://track.thailandpost.co.th/tracking/ระดับปริญญาตรี | Bachelor's Degree

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

List of Student Names who graduated after the end of the University’s Board of Trustees meeting on July 20th, 2018.Bachelor's Degree : BU International

List of Student Names who graduated after the end of the University’s Board of Trustees meeting on July 20th, 2018.Bachelor's Degree - School of Entrepreneurship and Management: Entrepreneurship (International Program)

List of Student Names who graduated after the end of the University’s Board of Trustees meeting on July 20th, 2018.
ระดับปริญญาตรี | Bachelor's Degree - รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ที่ไม่จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 20 กรกฎาคม 2561Bachelor's Degree : BU International

List of Student Names who graduated after the end of the University’s Board of Trustees meeting on July 20 th, 2018. and unable to deliver graduation documents.
Bachelor's Degree : Bachelor's Degree - School of Entrepreneurship and Management: Entrepreneurship (International Program

List of Student Names who graduated after the end of the University’s Board of Trustees meeting on July 20 th, 2018. and unable to deliver graduation documents.
Bachelor's Degree : Hotel and Restaurant Management, School of Humanities and Tourism Management (International Program)

List of Student Names who graduated after the end of the University’s Board of Trustees meeting on July 20 th, 2018. and unable to deliver graduation documents.

ระดับบัณฑิตศึกษา : ปริญญาโท และ ปริญญาเอก

Graduate School : Master's Degree & Doctoral's Degree

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

List of Master's Degree Student Names approved by the University’s Board of Trustees meeting on July 20 th, 2018.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ที่ไม่จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

List of Student Names who graduated after the end of the University’s Board of Trustees meeting on July 20 th, 2018. and unable to deliver graduation documents.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

Delivery of the Graduation Documents was made after the end of the University’s Board of Trustees meeting on May 25, 2018