รายชื่อการนำส่งเอกสารสำเร็จการศึกษาทางไปรษณีย์

Delivery of Graduation Documents

(TH) ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ด้านล่างนี้ และนำเลขที่นำส่งในไฟล์ตรวจสอบสถานะการจัดส่งใน ระบบติดตามและตรวจสอบสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์ของไปรษณีย์ไทย ที่ http://track.thailandpost.co.th/tracking

(EN) Please download PDF files below to track item delivery by entering the Tracking Item Number on Thailand Post's Track & Trace system at http://track.thailandpost.co.th/tracking/ระดับปริญญาตรี | Bachelor's Degree

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 25 สิงหาคม 2560

List of Student Names who graduated after the end of the University’s Board of Trustees meeting on August 25th, 2017.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

List of Student Names who graduated after the end of the University’s Board of Trustees meeting on July 21st, 2017.Bachelor's Degree : BU International

List of Student Names who graduated after the end of the University’s Board of Trustees meeting on July 21st, 2017.Bachelor's Degree - School of Entrepreneurship and Management: Entrepreneurship (International Program)

List of Student Names who graduated after the end of the University’s Board of Trustees meeting on July 21st, 2017.

ระดับปริญญาตรี | Bachelor's Degree

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ที่ไม่จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 25 สิงหาคม 2560


รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ที่ไม่จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 21 กรกฎาคม 2560Bachelor's Degree : BU International

List of Student Names who graduated after the end of the University’s Board of Trustees meeting on July 21st, 2017 and unable to deliver graduation documents.ระดับปริญญาตรี: วิทยาลัยนานาจีน | Bachelor's Degree: BU Chinese International (BUCI)

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ที่ไม่จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 21 กรกฎาคม 2560


Bachelor's Degree - School of Entrepreneurship and Management : Entrepreneurship (International Program)

List of Student Names who graduated after the end of the University’s Board of Trustees meeting on July 21st, 2017 and unable to deliver graduation documents.
ระดับบัณฑิตศึกษา : ปริญญาโท และ ปริญญาเอก

Graduate School : Master's Degree & Doctoral's Degree

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 25 สิงหาคม 2560

List of Master's Degree Student Names approved by the University’s Board of Trustees meeting on August 25 th, 2017.


รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 21 กรกฎาคม 2560

List of Master's Degree Student Names approved by the University’s Board of Trustees meeting on July 21 st, 2017.


รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ที่ไม่จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ เสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 25 สิงหาคม 2560

List of Student Names who graduated after the end of the University’s Board of Trustees meeting on August 25th, 2017 and unable to deliver graduation documents.

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 17 พฤษภาคม 2560

Delivery of the Graduation Documents will be made after the end of the University’s Board of Trustees meeting on May 17, 2017