กำหนดการเพิกถอนวิชา | Withdrawal Schedule
 
 
กำหนดการเพิกถอนวิชาทางอินเทอร์เน็ต | Online Withdrawal Schedule
 
online withdraw
 
ปีการศึกษา
ภาคการศึกษาที่
วัน - เวลา
2563
1/2563

7 กันยายน 2563  เวลา 9.00 น. - 4 ธันวาคม 2563  เวลา 24.00 น.

2/2563
1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. - 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 24.00 น.
ภาคฤดูร้อน/2563
28 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. - 7 สิงหาคม 2564 เวลา 24.00 น.
 
Academic Year
Semester
Date & Time
2020
1/2020
September 7, 2020: 09.00 hrs. - December 4, 2020 : 24.00 hrs.
2/2020
February 1, 2021 : 09.00 hrs. - May 29, 2021 : 24.00 hrs.

Summer Session
/2020

June 28, 2021: 09.00 hrs. - August 6, 2021 : 24.00 hrs.
 
 
 
 
กำหนดการเพิกถอนวิชา สำหรับวิชาภาคพิเศษ
Withdrawal Schedule for Block Course
 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาแบบบล๊อกคอร์ส (Block Course) และประสงค์ที่จะขอเพิกถอนวิชา
จะต้องติดต่อขอเพิกถอนวิชาด้วยตนเองภายในวันสุดท้ายของการเรียนของแต่ละวิชาที่ One Stop Service ที่มหาวิทยาลัย*เท่านั้น
(ไม่สามารถเพิกถอนวิชาทางอินเทอร์เน็ตได้)
Students who registered on the Blocked Course Model and wish to withdraw any registered courses
must apply for a withdrawal request in person at One Stop Srevice at the University by the last day of each class.
(Online withdrawal is not allowed)
 
กำหนดการเพิกถอนวิชา สำหรับวิชาภาคพิเศษ
บล๊อกคอร์ส (Block Course)
ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่
1/2563
ภาคการศึกษาที่
2/2563
ภาคฤดูร้อน/2563
บล๊อกคอร์สที่ 1
24 ส.ค. – 2 ต.ค. 63
25 ม.ค. – 24 ก.พ.64
21 มิ.ย. - 6 ส.ค. 64
บล๊อกคอร์สที่ 2
24 ส.ค. – 27 พ.ย. 63
25 ม.ค. – 14 พ.ค. 64
 
 

วันและเวลาทำการ | Office hours

วันจันทร์ - วันศุกร์ : 8.30 - 17.00 น.

Monday - Friday : 08.30 - 17.00 hrs.
 

หมายเหตุ | Notice

ทุกครั้งที่นักศึกษาติดต่อกับ One Stop Service โปรดแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ
และแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาเป็นหลักฐาน

Only the students with proper attire and Student ID Cards are welcome


หากนักศึกษามีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
e-mail : records_office@bu.ac.th

For further information of any enquiries, please send email at records_office@bu.ac.th


 
Copyright 2021 Records Division, Center for Student Records & Services, Bangkok University. All Rights Reserved.
Last Update : March 9, 2021