กำหนดการเพิกถอนวิชา | Withdrawal Schedule
 
 
กำหนดการเพิกถอนวิชาทางอินเทอร์เน็ต | Online Withdrawal Schedule
 
online withdraw
 
ปีการศึกษา
ภาคการศึกษาที่
วัน - เวลา
2561
1/2561

29 ตุลาคม 2561  เวลา 9.00 น. - 2 ธันวาคม 2561  เวลา 24.00 น.

2/2561
4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. - 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 24.00 น.
ภาคฤดูร้อน/2561
1 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. - 4 สิงหาคม 2562 เวลา 24.00 น.
 
Academic Year
Semester
Date & Time
2018
1/2018
October 29, 2018: 09.00 hrs. - December 2, 2018 : 24.00 hrs.
2/2018
February 4, 2019 : 09.00 hrs. - May 5, 2019 : 24.00 hrs.

Summer Session
/2018

July 1, 2019: 09.00 hrs. - August 4, 2019 : 24.00 hrs.
 
 
 
 
กำหนดการเพิกถอนวิชาทางอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาที่เข้าภาค 1/1-61
 
วัน - เวลา
31 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. - 5 สิงหาคม 2561 เวลา 24.00 น.
 
 
 
 
กำหนดการเพิกถอนวิชา สำหรับวิชาภาคพิเศษ
Withdrawal Schedule for Block Course
 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาแบบบล๊อกคอร์ส (Block Course) และประสงค์ที่จะขอเพิกถอนวิชา
จะต้องติดต่อขอเพิกถอนวิชาด้วยตนเองภายในวันสุดท้ายของการเรียนของแต่ละวิชาที่แผนกทะเบียน*เท่านั้น
(ไม่สามารถเพิกถอนวิชาทางอินเทอร์เน็ตได้)
Students who registered on the Blocked Course Model and wish to withdraw any registered courses
must apply for a withdrawal request in person at the Records Division by the last day of each class.
(Online withdrawal is not allowed)
 
กำหนดการเพิกถอนวิชา สำหรับวิชาภาคพิเศษ
บล๊อกคอร์ส (Block Course)
ปีการศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่
1/2561
ภาคการศึกษาที่
2/2561
ภาคฤดูร้อน/2561
บล๊อกคอร์สที่ 1
27 ส.ค. – 12 ต.ค. 61
21 ม.ค. – 8 มี.ค. 62
25 มิ.ย. - 9 ส.ค. 62
บล๊อกคอร์สที่ 2
27 ส.ค. – 7 ธ.ค. 61
21 ม.ค. – 10 พ.ค. 62
 
 

วันและเวลาทำการ | Office hours

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท | City Campus
วิทยาเขตรังสิต | Rangsit Campus
วันจันทร์ - วันศุกร์ : 8.30 - 17.00 น.

Monday - Friday : 08.30 - 17.00 hrs.
 

หมายเหตุ | Notice

ทุกครั้งที่นักศึกษาติดต่อกับแผนกทะเบียน โปรดแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ
และแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาเป็นหลักฐาน

Only the students with proper attire and Student ID Cards are welcome


หากนักศึกษามีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
e-mail : records_office@bu.ac.th

For further information of any enquiries, please send email at records_office@bu.ac.th


 
Copyright 2018-2019 Records Division, Student Affairs and Records Center, Bangkok University. All Rights Reserved.
Last Update : December 14, 2018