กำหนดการเพิกถอนวิชา | Withdrawal Schedule
 
 
กำหนดการเพิกถอนวิชาทางอินเทอร์เน็ต | Online Withdrawal Schedule
 
online withdraw
 
ปีการศึกษา
ภาคการศึกษาที่
วัน - เวลา
2560
1/2560

1 พฤศจิกายน 2560  เวลา 9.00 น. - 29 พฤศจิกายน 2560  เวลา 24.00 น.

2/2560
2 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. - 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 24.00 น.
ภาคฤดูร้อน/2560
31 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. - 5 สิงหาคม 2561 เวลา 24.00 น.
 
Academic Year
Semester
Date & Time
2017
1/2017
November 1, 2017: 09.00 hrs. - November 29, 2017 : 24.00 hrs.
2/2017
April 2, 2018 : 09.00 hrs. - May 1, 2018 : 24.00 hrs.

Summer Session
/2017

July 31, 2018: 09.00 hrs. - August 5, 2018 : 24.00 hrs.
 
 
 
 
กำหนดการเพิกถอนวิชาทางอินเทอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาที่เข้าภาค 1/1-61
 
วัน - เวลา
31 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. - 5 สิงหาคม 2561 เวลา 24.00 น.
 
 
 
 
กำหนดการเพิกถอนวิชา สำหรับวิชาภาคพิเศษ
Withdrawal Schedule for Block Course
 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาแบบบล๊อกคอร์ส (Block Course) และประสงค์ที่จะขอเพิกถอนวิชา
จะต้องติดต่อขอเพิกถอนวิชาด้วยตนเองภายในวันสุดท้ายของการเรียนของแต่ละวิชาที่แผนกทะเบียน*เท่านั้น
(ไม่สามารถเพิกถอนวิชาทางอินเทอร์เน็ตได้)
Students who registered on the Blocked Course Model and wish to withdraw any registered courses
must apply for a withdrawal request in person at the Records Division by the last day of each class.
(Online withdrawal is not allowed)
 
กำหนดการเพิกถอนวิชา สำหรับวิชาภาคพิเศษ
บล๊อกคอร์ส (Block Course)
ปีการศึกษา 2560
ภาคการศึกษาที่
1/2560
ภาคการศึกษาที่
2/2560
ภาคฤดูร้อน/2560
บล๊อกคอร์สที่ 1
21 ส.ค. – 6 ต.ค. 60
15 ม.ค. – 2 มี.ค. 61
วัดผลด้วนยวิธีอื่น

โดยอาจารย์ผู้สอน
บล๊อกคอร์สที่ 2
21 ส.ค. – 1 ธ.ค. 60
15 ม.ค. – 4 พ.ค. 61
 
 

วันและเวลาทำการ | Office hours

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท | City Campus
วิทยาเขตรังสิต | Rangsit Campus
วันจันทร์ - วันศุกร์ : 8.30 - 17.00 น.

Monday - Friday : 08.30 - 17.00 hrs.
 

หมายเหตุ | Notice

ทุกครั้งที่นักศึกษาติดต่อกับแผนกทะเบียน โปรดแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ
และแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาเป็นหลักฐาน

Only the students with proper attire and Student ID Cards are welcome


หากนักศึกษามีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
e-mail : records_office@bu.ac.th

For further information of any enquiries, please send email at records_office@bu.ac.th


 
Copyright 2017-2018 Records Division, Student Affairs and Records Center, Bangkok University. All Rights Reserved.
Last Update :: June 28, 2018