กำหนดการลงทะเบียนเรียนออนไลน์รายบุคคล - รายวิชา
Individual Online Registration Schedule – Course/Section
 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
First Semester of Academic Year 2018
 

หลักสูตรภาษาไทย | Thai Program

หลักสูตร | Program
รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย |STUDENTS FOR REGISTERATION

ภาคปกติ

154... - 160... ทุกคณะ
ภาคพิเศษ
253... - 257... ทุกคณะ, 25811...
 

รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย | STUDENTS FOR REGISTERATION
15914..., 16014...
 
 

BU International : BUI

วิทยาลัยนานาชาติ

STUDENTS ID NO. FOR REGISTERATION
154100... - 160100...
 
 
School : Major
STUDENTS ID NO. FOR REGISTERATION

School of Humanities and Tourism Management : Hotel & Restaurant Management (International Program)

155059... - 160059...
School of Entrepreneurship and Management : Entrepreneurship (International Program)
156129... - 160129...
 

หลักสูตรสองภาษา | Bilingual Program

รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย | STUDENTS FOR REGISTERATION
857 ทุกคณะ
 
Copyright 2018
 
Records Division, Student Affairs and Records Center of Bangkok University. All Rights Reserved.
 
Update : June 25, 2018