กำหนดการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต - รายวิชา
Online Registration Schedule – Course/Section
 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
First Semester of Academic Year 2017
 

หลักสูตรภาษาไทย | Thai Program

หลักสูตร | Program
รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย |STUDENTS FOR REGISTERATION

ภาคปกติ

153... - 158... ทุกคณะ
ภาคพิเศษ
248... - 255... ทุกคณะ
25602..., 25603 ..., 25611...
 
 

BU International (BUI)

วิทยาลัยนานาชาติ

STUDENTS ID NO. FOR REGISTERATION
153100... - 158100...
 
 
School : Major
STUDENTS ID NO. FOR REGISTERATION

School of Humanities and Tourism Management : Hotel & Restaurant Management (International Program)

155059.., 156059..., 157059..., 158059...
School of Entrepreneurship and Management : Entrepreneurship (International Program)
156129..., 157129..., 158129...
 
Copyright 2017 Records Office, Bangkok University. All Rights Reserved.
 
Update : June 28, 2017