ข้อมูลการติดต่อ
Contact Us

 

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

City Campus

   
 
วัน-เวลาทำการ
Office Hours
 
 
วันจันทร์ - วันศุกร์ ภาคปกติ เวลา 08.30-17.00 น.
Monday - Friday , Day Program (8.30 a.m. - 5.00 p.m.)
 
วันอังคาร-วันศุกร์ ภาคพิเศษ เวลา 17.00-19.30 น. *
Tuesday - Friday , Special Program (5.00 p.m.- 7.30 p.m.) *
 
ที่อยู่
Location
อาคาร 2 ชั้น 1
Building 2nd Floor 1st
โทรศัพท์
Phone No.
02-350-3500 ต่อ 1551-1553
02-350-3500 Ext. 1551-1553
แฟ็กซ์
Fax No.
02-350-2454
 
 
   
   

วิทยาเขตรังสิต

Rangsit Campus

   
   
 
วัน-เวลาทำการ
Office Hours
 
 
 
วันจันทร์ - วันศุกร์ ภาคปกติ เวลา 08.30-17.00 น.
Monday - Friday , Day Program (8.30 a.m. - 5.00 p.m.)
 
 
ที่อยู่
Location
อาคาร BU Diamond (อาคาร A3) ชั้น 1
BU Diamond Building A3 Floor 1st
โทรศัพท์
Phone No.
02-902-0299 ต่อ 2551-2553,2554, 2556-2558
02-902-0299 Ext. 2551-2553,2554, 2556-2558
แฟ็กซ์
Fax No.
02-516-4415

 

E-Mail
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook
  www.facebook.com/BURecords
Twitter
  twitter.com/BU_Records
YouTube

  www.youtube.com/BURecordsOffice

Last Update : January 21, 2014