ข้อมูลการติดต่อ
Contact Us

 

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

City Campus

   
 
วัน-เวลาทำการ
Office Hours
 
 
วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.30-17.00 น.
Monday - Friday (08.30 a.m. - 05.00 p.m.)
 
ที่อยู่
Location
อาคาร 2 ชั้น 1
Building 2nd Floor 1st
โทรศัพท์
Phone No.
02-350-3500 ต่อ 1551-1553
02-350-3500 Ext. 1551-1553
แฟ็กซ์
Fax No.
 
02-350-2454
 
 
   
   

วิทยาเขตรังสิต

Rangsit Campus

   
   
 
วัน-เวลาทำการ
Office Hours
 
 
 
วันจันทร์ - วันศุกร์ ภาคปกติ เวลา 08.30-17.00 น.
Monday - Friday (08.30 a.m. - 05.00 p.m.)
 
 
ที่อยู่
Location
อาคาร BU Diamond (อาคาร A3) ชั้น 1
BU Diamond Building A3 Floor 1st
โทรศัพท์
Phone No.
02-902-0299 ต่อ 2551-2552,2554, 2556-2558
02-902-0299 Ext. 2551-2552,2554, 2556-2558
แฟ็กซ์
Fax No.
02-516-4415

 

E-Mail
   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook
  www.facebook.com/BURecords

Last Update : May 22, 2018