Up

รายงานการวิจัยจากงานประจำ || R2R Research Paper

รายงานการวิจัยจากงานประจำ โดยสำนักทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Routine to Research : R2R Research Paper by Records Office of Bangkok University

ชื่องานวิจัย : พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผู้จัดทำ : อ.กิรณา สุขยืนยง และ อ.ธัญญ์ชยา ปิ่นแก้ว

ปีที่เผยแพร่ : 2555

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบการทำงานประกันคุณภาพการศึกษา สำนักทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผู้จัดทำ : อ.กิรณา สุขยืนยง และ อ.ชญานันท์ คุปตะวาทิน

ปีที่เผยแพร่ : 2555

ชื่องานวิจัย : การศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่นักศึกษาไม่สามารถศึกษาจนสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผู้จัดทำ : อ.กิรณา สุขยืนยง และ อ.นชชนันธ์ รักเหย้า

ปีที่เผยแพร่ : 2557

 
 
Powered by Phoca Download