ขอใบรับรองแทนใบปริญญาบัตรที่สูญหาย | Degree Substitute

ใช้ใบแจ้งความพร้อมรูปสวมชุดครุยฯเป็นรูปสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (พื้นหลังสีขาว)

The Degree Substitute is for the lost degree. The police report on the loss. Two one-inch in graduation gown color photos(white background)
ขั้นตอนที่ 1

step 1:
ขอแบบฟอร์มได้ที่สำนักทะเบียนนักศึกษาและเขียนข้อมูลให้ครบถ้วน

Get and complete a request form at the Records Office
ขั้นตอนที่ 2

step 2:
ชำระเงินฉบับละ 20 บาท ที่ฝ่ายการเงิน

Pay the fee (20 baht/copy) at the Financial Affairs Office.
ขั้นตอนที่ 3

step 3:
นำแบบฟอร์มและใบเสร็จรับเงินมายื่นที่สำนักทะเบียนนักศึกษาพร้อมหลักฐาน รอรับภายใน 10 นาที

Bring the completed form, receipt, and the required documents shown below, to the Records OfficeThe Certification will be ready in 10 minutes.
หลักฐาน

Document(s) required:
  • บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน

    Student ID card or National ID card
  • หนังสือมอบฉันทะ จะใช้ในกรณีที่ให้บุคคลอื่นที่มิใช่บิดามารดาหรือนามสกุลเดียวกันมาขอแทน

    Letter of Authorization (if the person making the request has a different surname from the student’s)

Last Update : 2013-12-19