กำหนดการลงทะเบียนเรียนออนไลน์รายบุคคลแบบรายวิชา วิทยาลัยนานาชาติจีน
Bangkok University Chinese International : BUCI
Individual Online Registration Schedule – Course Section
 
ภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2561
Second Semester of Academic Year 2018
 
วันที่
เวลา
รหัสนักศึกษาที่กำหนดให้ลงทะเบียนเรียน
22 พฤศจิกายน 2561
16.00 – 17.00 น.
15914-0002-X ถึง 15914-0129-X
17.01 – 08.30 น.
ของวันถัดไป
นักศึกษากลุ่มข้างต้นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ตามเวลาที่กำหนดไว้

นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามกำหนดข้างต้น สามารถลงทะเบียนเรียนออนไลน์

ได้ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561เวลา 08.30 น. เท่านั้น
หมายเหตุ

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนออนไลน์แล้ว พิมพ์ใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียน (กค.018)

ด้วยตนเองได้ทันทีด้วยกระดาษ A4 และพิมพ์ได้จนถึงวันสุดท้ายของกำหนดการชำระเงิน

ซึ่งถือเป็นใบนำชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนที่ธนาคารได้

หรือ นำบัตรนักศึกษาติดต่อขอรับที่แผนกทะเบียนในเวลาทำกา


ตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเรียนจนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (ภายในเวลา 20.00 น.) เท่านั้น
 
ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคที่ 2/2561 ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เท่านั้น
 
Degree Plan for BU Chinese International - Academic Year 2016
Degree Plan for BU Chinese International - Academic Year 2017
 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนที่ควรทราบ
  สำหรับนักศึกษากลุ่มที่มีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน ให้ติดต่อขอคำแนะนำทางหน่วยงานดังนี้
  - นักศึกษารอพินิจ ให้ติดต่อขอคำแนะนำในการลงทะเบียนเรียนจาก One Stop Service
  - นักศึกษาเทียบโอน , ปริญญาตรีที่ 2 , กลับมาศึกษาใหม่ , ย้ายคณะ/ภาควิชา
  ให้ติดต่อขอคำแนะนำในการเลือกรายวิชาจากคณะที่สังกัด และนำใบ สทบ.021 (โปรดระบุเซตที่ลงทะเบียนเรียน)
  นำมายื่นที่ได้ที่แผนกทะเบียนทั้ง 2 วิทยาเขต ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น
  หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนออนไลน์รายบุคคลตามกำหนดการบนตารางข้างต้น
   
 

Update: October 29, 2018

Date Edited: XXX