กำหนดการลงทะเบียนเรียนออนไลน์รายบุคคลแบบรายวิชา วิทยาลัยนานาชาติจีน
Bangkok University Chinese International : BUCI
Individual Online Registration Schedule – Course Section
 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
First Semester of Academic Year 2018
 
วันที่
เวลา
รหัสนักศึกษาที่กำหนดให้ลงทะเบียนเรียน
17 กรกฎาคม 2561
10.00 – 11.00 น.
16014-0001-X ถึง 16014-0090-X
12.00 - 13.00 น. 16014-0091-X ถึง 16014-0166-X
14.00 - 15.00 น. 15914-0002-X ถึง 15914-0063-X
15.00 - 16.00 น. 15914-0065-X ถึง 15914-0129-X
17.01 – 08.30 น.
ของวันถัดไป
นักศึกษากลุ่มข้างต้นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ตามเวลาที่กำหนดไว้

นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามกำหนดข้างต้น สามารถลงทะเบียนเรียนออนไลน์

ได้ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. เท่านั้น
หมายเหตุ

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนออนไลน์แล้ว พิมพ์ใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียน (กค.018)

ด้วยตนเองได้ทันทีด้วยกระดาษ A4 และพิมพ์ได้จนถึงวันสุดท้ายของกำหนดการชำระเงิน

ซึ่งถือเป็นใบนำชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนที่ธนาคารได้

หรือ นำบัตรนักศึกษาติดต่อขอรับที่แผนกทะเบียนในเวลาทำกา


ตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเรียนจนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 (ภายในเวลา 20.00 น.) เท่านั้น
 
ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคที่ 1/2561 ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เท่านั้น
 
Degree Plan for BU Chinese International - Academic Year 2016
Degree Plan for BU Chinese International - Academic Year 2017
 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนที่ควรทราบ
  สำหรับนักศึกษากลุ่มที่มีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน ให้ติดต่อขอคำแนะนำทางหน่วยงานดังนี้
  - นักศึกษารอพินิจ ให้ติดต่อขอคำแนะนำในการลงทะเบียนเรียนจาก One Stop Service
  - นักศึกษาเทียบโอน , ปริญญาตรีที่ 2 , กลับมาศึกษาใหม่ , ย้ายคณะ/ภาควิชา
  ให้ติดต่อขอคำแนะนำในการเลือกรายวิชาจากคณะที่สังกัด และนำใบ สทบ.021 (โปรดระบุเซตที่ลงทะเบียนเรียน)
  นำมายื่นที่ได้ที่แผนกทะเบียนทั้ง 2 วิทยาเขต ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เท่านั้น
  หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนออนไลน์รายบุคคลตามกำหนดการบนตารางข้างต้น
   
 

Update: June 25, 2018

Date Edited: XXX