กำหนดการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตแบบรายวิชา วิทยาลัยนานาชาติจีน
Bangkok University Chinese International : BUCI
Online Registration Schedule – Course Section
 
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
Summer Session of Academic Year 2017
 
วันที่
เวลา
รหัสนักศึกษาที่กำหนดให้ลงทะเบียนเรียน
24 เมษายน 2561
13.01 – 14.00 น.
15914-0001-X ถึง 15914-0063-X
 14.01 - 15.00 น. 15914-0064-X  ถึง 15914-0130-X
 15.01 - 16.00 น. 16014-0001-X  ถึง 16014-0091-X
 16.01 - 17.00 น.  16014-0092-X  ถึง 16014-0166-X
17.01 – 08.30 น.
ของวันถัดไป
นักศึกษากลุ่มข้างต้นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ตามเวลาที่กำหนดไว้

นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามกำหนดข้างต้น สามารถลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต

ได้ระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. เท่านั้น
หมายเหตุ

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตแล้ว พิมพ์ใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียน (กค.018)

ด้วยตนเองได้ทันทีด้วยกระดาษ A4 และพิมพ์ได้จนถึงวันสุดท้ายของกำหนดการชำระเงิน

ซึ่งถือเป็นใบนำชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนที่ธนาคารได้

หรือ นำบัตรนักศึกษาติดต่อขอรับที่สำนักทะเบียนนักศึกษาในเวลาทำกา


ตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเรียนจนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น
 
ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น
 
Degree Plan for BU Chinese International - Academic Year 2016
Degree Plan for BU Chinese International - Academic Year 2017
 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนที่ควรทราบ
1. สำหรับนักศึกษากลุ่มที่มีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน ให้ติดต่อขอคำแนะนำทางหน่วยงานดังนี้
  - นักศึกษารอพินิจ ให้ติดต่อขอคำแนะนำในการลงทะเบียนเรียนจากแผนกแนะแนวและจัดหางาน
  - นักศึกษาเทียบโอน , ปริญญาตรีที่ 2 , กลับมาศึกษาใหม่ , ย้ายคณะ/ภาควิชา
  ให้ติดต่อขอคำแนะนำในการเลือกรายวิชาจากคณะที่สังกัด และนำใบ สทบ.021 (โปรดระบุเซตที่ลงทะเบียนเรียน)
  นำมายื่นที่ได้ที่แผนกทะเบียนทั้ง 2 วิทยาเขต ภายในวันที่ 18 เมษายน 2561 เท่านั้น
  หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตตามกำหนดการบนตารางข้างต้น
   
2. สำหรับนักศึกษาที่ต้องการขอคำแนะนำในการลงทะเบียน แผนกทะเบียนเปิดจุดให้บริการ
  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561 
  เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.
 
วิทยาเขตรังสิต    แผนกทะเบียน อาคาร A3 ชั้น 1
 จุดให้บริการ One Stop Service ด้านหน้าโถงอาคาร A6 ชั้น 1
และระหว่างวันลงทะเบียนเรียนปรับรายวิชา (11 มิถุนายน 2561) และวันลงทะเบียนล่าช้า (12 มิถุนายน 2561)
และระหว่างช่วงวันลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ลดวิชา วันที่ 19-22 มิถุนายน 2561
ขอให้นักศึกษานำคู่มือวางแผนการเรียนและบริการงานทะเบียน
(Degree Plan and Records Office’s Service) มาด้วยเพื่อความสะดวกในการให้คำแนะนำ
 

Update: March 29, 2018

Date Edited: XXX