For International Program Students, Chick Here
 
กำหนดการลงทะเบียนเรียนออนไลน์รายบุคคลแบบรายวิชา หลักสูตรภาษาไทย
Individual Online Registration Schedule – Course Section (Thai Program)
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
Second Semester of Academic Year 2018
 
 
วันที่
เวลา
รหัสนักศึกษาที่กำหนดให้ลงทะเบียนเรียน
22 พฤศจิกายน 2561
09.00 – 10.00 น.
154..., 155..., 156... ทุกคณะ
253..., 255,... 256..., 257... ทุกคณะ
25811...
หลักสูตรสองภาษารหัส 857... ทุกคณะ
10.00 – 11.00 น.
15703-0003-X ถึง 15703-2257-X
11.00 – 12.00 น.
15702-0004-X ถึง 15702-1523-X
12.00 – 13.00 น.
15705-0030-X ถึง 15705-1395-X
13.00 – 14.00 น.
15701-0047-X ถึง 15701-0243-X
15704-0003-X ถึง 15704-0164-X
15706-0033-X ถึง 15706-0033-X
15707-0001-X ถึง 15707-0130-X
15708-0001-X ถึง 15708-0223-X
15709-0010-X ถึง 15709-0153-X
15711-0001-X ถึง 15711-0164-X
15712-0004-X ถึง 15712-0123-X
14.00 – 15.00 น.
15802-0960-X ถึง 15802-1976-X
15.00 – 16.00 น.
15802-0003-X ถึง 15802-0955-X
16.00 – 17.00 น.

15803-0945-X ถึง 15803-1818-X

17.01 – 08.30 น.
ของวันถัดไป
นักศึกษากลุ่มข้างต้นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ตามเวลาที่กำหนดไว้
วันที่
เวลา
รหัสนักศึกษาที่กำหนดให้ลงทะเบียนเรียน
23 พฤศจิกายน 2561
09.00 – 10.00 น.
15803-1819-X ถึง 15803-2679-X
10.00 – 11.00 น.
15803-0001-X ถึง 15803-0942-X
11.00 – 12.00 น.
15801-0001-X ถึง 15801-0364-X
15806-0001-X ถึง 15806-0077-X
15807-0004-X ถึง 15807-0122-X
15809-0002-X ถึง 15809-0190-X
12.00 – 13.00 น.
15804-0003-X ถึง 15804-0239-X
15808-0001-X ถึง 15808-0282-X
15811-0003-X ถึง 15811-0241-X
15812-0002-X ถึง 15812-0135-X 
13.00 – 14.00 น.
15805-0001-X ถึง 15805-1000-X
14.00 – 15.00 น.
15805-1001-X ถึง 15805-1909-X
15.00 – 16.00 น.
  
15901-0003-X ถึง 15901-0411-X
15908-0001-X ถึง 15908-0346-X 
15912-0001-X ถึง 15912-0288-X 
16.00 – 17.00 น.
15911-0001-X ถึง 15911-0257-X
15913-0001-X ถึง 15913-0786-X 
17.01 – 08.30 น.
ของวันถัดไป
นักศึกษากลุ่มข้างต้นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ตามเวลาที่กำหนดไว้
วันที่
เวลา
รหัสนักศึกษาที่กำหนดให้ลงทะเบียนเรียน
26 พฤศจิกายน 2561
09.00 – 10.00 น.
15903-0661-X ถึง 15903-1249-X
15906-0002-X ถึง 15906-0059-X
15907-0001-X ถึง 15907-0151-X
10.00 – 11.00 น.
15903-0001-X ถึง 15903-0660-X
15904-0003-X ถึง 15904-0222-X
11.00 – 12.00 น.
15903-1250-X ถึง 15903-1910-X
15909-0002-X ถึง 15909-0284-X
12.00 – 13.00 น. 15902-0003-X ถึง 15902-0973-X
13.00 – 14.00 น. 15902-0974-X ถึง 15902-2052-X
14.00 – 15.00 น. 15905-0761-X ถึง 15905-1391-X
15.00 – 16.00 น.
15905-1392-X ถึง 15905-2152-X
16.00 – 17.00 น. 15905-0001-X ถึง 15905-0760-X
17.01 – 08.30 น.
ของวันถัดไป
นักศึกษากลุ่มข้างต้นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ตามเวลาที่กำหนดไว้

นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามกำหนดข้างต้น สามารถลงทะเบียนเรียนออนไลน์

ได้ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. เท่านั้น
 
หมายเหตุ
 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนออนไลน์แล้ว พิมพ์ใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียน (กค.018)
ด้วยตนเองได้ทันทีด้วยกระดาษ A4 และพิมพ์ได้จนถึงวันสุดท้ายของกำหนดการชำระเงิน
ซึ่งถือเป็นใบนำชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนที่ธนาคารได้
หรือ นำบัตรนักศึกษาติดต่อขอรับที่แผนกทะเบียนในเวลาทำการ
ตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเรียน จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (ภายในเวลา 20.00 น.)เท่านั้น

 

 
ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคที่ 2/2561 ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เท่านั้น
 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนที่ควรทราบ
  สำหรับนักศึกษากลุ่มที่มีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน ให้ติดต่อขอคำแนะนำทางหน่วยงานดังนี้
  - นักศึกษารอพินิจ ให้ติดต่อขอคำแนะนำในการลงทะเบียนเรียนจาก One Stop Service
  - นักศึกษาเทียบโอน , ปริญญาตรีที่ 2 , กลับมาศึกษาใหม่ , ย้ายคณะ/ภาควิชา
  ให้ติดต่อขอคำแนะนำในการเลือกรายวิชาจากคณะที่สังกัด และนำใบ สทบ.021
  นำมายื่นที่ได้ที่แผนกทะเบียนทั้ง 2 วิทยาเขต ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น
  (เฉพาะวิชาที่ไม่ติดเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น) หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนออนไลน์รายบุคคล
  ตามกำหนดการบนตารางข้างต้น
 

Update: October 29, 2018