For International Program Students, Chick Here
 
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตแบบรายวิชา หลักสูตรภาษาไทย
Online Registration Schedule – Course Section (Thai Program)
ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2560
First Semester of Academic Year 2017
 
วันที่
เวลา
รหัสนักศึกษาที่กำหนดให้ลงทะเบียนเรียน
18 กรกฎาคม 2560
09.00 – 10.00 น.
 153..., 154... ทุกคณะ
10.00 – 11.00 น.
 249...,250...,251...,252...,253..., 254..., 255... ทุกคณะ
 25602..., 25603..., 25611...
11.00 – 12.00 น.
 15502..., 15504..., 15505..., 15507..., 15509...
12.00 – 13.00 น.
 15501..., 15503...,15506..., 15508..., 15511...
13.00 – 14.00 น.
 15601-0001-X ถึง 15601-0192-X
 15604-0002-X ถึง 15604-0187-X
 15606-0010-X ถึง 15606-0070-X
14.00 – 15.00 น.
 15605-0003-X ถึง 15605-1460-X
15.00 – 16.00 น.
 15602-0003-X ถึง 15602-1696-X
16.00 – 17.00 น.
 15608-0001-X ถึง 15608-0270-X
 15611-0003-X ถึง 15611-0201-X
 15612-0001-X ถึง 15612-0057-X
17.01 – 08.30 น.
ของวันถัดไป
นักศึกษากลุ่มข้างต้นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ตามเวลาที่กำหนดไว้
วันที่
เวลา
รหัสนักศึกษาที่กำหนดให้ลงทะเบียนเรียน
19 กรกฎาคม 2560
09.00 – 10.00 น.
 15603-0001-X ถึง 15603-0829-X
10.00 – 11.00 น.
 15603-0830-X ถึง 15603-1585-X
11.00 – 12.00 น.
 15603-1587-X ถึง 15603-2581-X
12.00 – 13.00 น.
 15607-0001-X ถึง 15607-0132-X
 15609-0001-X ถึง 15609-0133-X
13.00 – 14.00 น.
 15705-0005-X ถึง 15705-0701-X
14.00 – 15.00 น.
 15705-0702-X ถึง 15705-1427-X
15.00 – 16.00 น.
 15707-0001-X ถึง 15707-0130-X
 15708-0001-X ถึง 15708-0223-X
 15709-0006-X ถึง 15709-0153-X
 15712-0001-X ถึง 15712-0129-X
16.00 – 17.00 น.
 15701-0001-X ถึง 15701-0244-X
 15704-0003-X ถึง 15704-0169-X
 15706-0001-X ถึง 15706-0048-X
 15711-0001-X ถึง 15711-0164-X
17.01 – 08.30 น.
ของวันถัดไป
นักศึกษากลุ่มข้างต้นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ตามเวลาที่กำหนดไว้
วันที่
เวลา
รหัสนักศึกษาที่กำหนดให้ลงทะเบียนเรียน
20 กรกฎาคม 2560
09.00 – 10.00 น.
 15702-0004-X ถึง 15702-0748-X
10.00 – 11.00 น.
 15702-0750-X ถึง 15702-1525-X
11.00 – 12.00 น.
 15703-1685-X ถึง 15703-2259-X
12.00 – 13.00 น.
 15703-0003-X ถึง 15703-0626-X
13.00 – 14.00 น.
 15703-1153-X ถึง 15703-1684-X
14.00 – 15.00 น.
 15703-0627-X ถึง 15703-1152-X
15.00 – 16.00 น.
 15802-1101-X ถึง 15802-1976-X
16.00 – 17.00 น.
 15802-0003-X ถึง 15802-1100-X
17.01 – 08.30 น.
ของวันถัดไป
นักศึกษากลุ่มข้างต้นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ตามเวลาที่กำหนดไว้
วันที่
เวลา
รหัสนักศึกษาที่กำหนดให้ลงทะเบียนเรียน
21 กรกฎาคม 2560
09.00 – 10.00 น.
 15803-2029-X ถึง 15803-2682-X
10.00 – 11.00 น.
 15803-1373-X ถึง 15803-2027-X
11.00 – 12.00 น.
 15803-0751-X ถึง 15803-1371-X
12.00 – 13.00 น.
 15803-0001-X ถึง 15803-0750-X
13.00 – 14.00 น.
 15805-0001-X ถึง 15805-0931-X
14.00 – 15.00 น.
 15805-0932-X ถึง 15805-1910-X
15.00 – 16.00 น.
 15801-0001-X ถึง 15801-0364-X
 15806-0001-X ถึง 15806-0077-X
 15807-0004-X ถึง 15807-0122-X
 15809-0002-X ถึง 15809-0192-X
16.00 – 17.00 น.
 15804-0002-X ถึง 15804-0240-X
 15808-0001-X ถึง 15808-0285-X
 15811-0003-X ถึง 15811-0245-X
 15812-0002-X ถึง 15812-0140-X
17.01 – 08.30 น.
ของวันถัดไป
นักศึกษากลุ่มข้างต้นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ตามเวลาที่กำหนดไว้
 

นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามกำหนดข้างต้น สามารถลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต

ได้ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. เท่านั้น
 
หมายเหตุ
 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตแล้ว พิมพ์ใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียน(กค.018)
ด้วยตนเองได้ทันทีด้วยกระดาษ A4 และพิมพ์ได้จนถึงวันสุดท้ายของกำหนดการชำระเงิน 
ซึ่งถือเป็นใบนำชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนที่ธนาคารได้
หรือ นำบัตรนักศึกษาติดต่อขอรับที่สำนักทะเบียนนักศึกษาในเวลาทำกา
ตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเรียน จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เท่านั้น

 

 
ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคที่ 1/2560 ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เท่านั้น
 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนที่ควรทราบ
1. สำหรับนักศึกษากลุ่มที่มีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน ให้ติดต่อขอคำแนะนำทางหน่วยงานดังนี้
  - นักศึกษารอพินิจ ให้ติดต่อขอคำแนะนำในการลงทะเบียนเรียนจากแผนกแนะแนวและจัดหางาน
  - นักศึกษาเทียบโอน , ปริญญาตรีที่ 2 , กลับมาศึกษาใหม่ , ย้ายคณะ/ภาควิชา
  ให้ติดต่อขอคำแนะนำในการเลือกรายวิชาจากคณะที่สังกัด และนำใบ สทบ.021
  นำมายื่นที่ได้ที่สำนักทะเบียนนักศึกษาทั้ง 2 วิทยาเขต ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เท่านั้น
  (เฉพาะวิชาที่ไม่ติดเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น) หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต
  ตามกำหนดการบนตารางข้างต้น
   
2. สำหรับนักศึกษาที่ต้องการขอคำแนะนำในการลงทะเบียน สำนักทะเบียนนักศึกษาเปิดจุดให้บริการ
  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ระหว่างวันที่ 11 - 25 กรกฎาคม 2560
  เฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 9.00-16.30 น.
 
วิทยาเขตรังสิต สำนักทะเบียนนักศึกษา อาคาร A3 ชั้น 1
และระหว่างวันลงทะเบียนเรียนปรับรายวิชา (วันที่ 9 สิงหาคม 2560) และวันลงทะเบียนล่าช้า (วันที่ 10 สิงหาคม 2560)
และระหว่างช่วงวันลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ลดวิชา วันที่ 16-18 สิงหาคม 2560
ขอให้นักศึกษานำคู่มือวางแผนการเรียนและบริการงานทะเบียน
(Degree Plan and Records Office’s Service) มาด้วยเพื่อความสะดวกในการให้คำแนะนำ
 

Update: June 28, 2017

Date Edited: July 21, 2017