For International Program Students, Chick Here
 
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตแบบรายวิชา หลักสูตรภาษาไทย
Online Registration Schedule – Course Section (Thai Program)
ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2560
Second Semester of Academic Year 2017
 
 
วันที่
เวลา
รหัสนักศึกษาที่กำหนดให้ลงทะเบียนเรียน
17 พฤศจิกายน 2560
09.00 – 10.00 น.
 153..., 154... ทุกคณะ
10.00 – 11.00 น.

249..., 250..., 251..., 252..., 253..., 254...,

255... , 256...ทุกคณะ

11.00 – 12.00 น.
 15501..., 15503..., 15506..., 15508..., 15511...
12.00 – 13.00 น.
 15502..., 15504..., 15505..., 15507..., 15509...
13.00 – 14.00 น.
15603-1882-X ถึง 15603-2581-X
14.00 – 15.00 น.
15603-0005-X ถึง 15603-0969-X
15.00 – 16.00 น.
15603-0972-X ถึง 15603-1881-X
16.00 – 17.00 น.
15607-0001-X ถึง 15607-0130-X
15609-0001-X ถึง 15609-0133-X
17.01 – 08.30 น.
ของวันถัดไป
นักศึกษากลุ่มข้างต้นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ตามเวลาที่กำหนดไว้
วันที่
เวลา
รหัสนักศึกษาที่กำหนดให้ลงทะเบียนเรียน
20 พฤศจิกายน 2560
09.00 – 10.00 น.
 
15608-0001-X ถึง 15608-0270-X
15611-0003-X ถึง 15611-0201-X 
15612-0008-X ถึง 15612-0057-X 
10.00 – 11.00 น.
15602-0016-X ถึง 15602-1696-X
11.00 – 12.00 น.
15605-0010-X ถึง 15605-1460-X 
12.00 – 13.00 น.
 
15601-0015-X ถึง 15601-0192-X
15604-0003-X ถึง 15604-0187-X
15606-0057-X ถึง 15606-0057-X
13.00 – 14.00 น.
 15703-0627-X ถึง 15703-1152-X
14.00 – 15.00 น.
 15703-1153-X ถึง 15703-1684-X
15.00 – 16.00 น.
15703-0003-X ถึง 15703-0626-X
16.00 – 17.00 น.
15703-1685-X ถึง 15703-2257-X
17.01 – 08.30 น.
ของวันถัดไป
นักศึกษากลุ่มข้างต้นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ตามเวลาที่กำหนดไว้
วันที่
เวลา
รหัสนักศึกษาที่กำหนดให้ลงทะเบียนเรียน
21 พฤศจิกายน 2560
09.00 – 10.00 น.
 15702-0750-X ถึง 15702-1523-X
10.00 – 11.00 น.
 15702-0004-X ถึง 15702-0748-X
11.00 – 12.00 น.
15701-0001-X ถึง 15701-0244-X
15704-0003-X ถึง 15704-0169-X
15706-0001-X ถึง 15706-0048-X
15711-0001-X ถึง 15711-0164-X
12.00 – 13.00 น.
15707-0001-X ถึง 15707-0130-X
15708-0001-X ถึง 15708-0223-X
15709-0006-X ถึง 15709-0153-X
15712-0001-X ถึง 15712-0129-X
13.00 – 14.00 น.
 15705-0702-X ถึง 15705-1424-X
14.00 – 15.00 น.
 15705-0005-X ถึง 15705-0701-X
15.00 – 16.00 น.
15804-0002-X ถึง 15804-0240-X
15808-0001-X ถึง 15808-0285-X
15811-0003-X ถึง 15811-0245-X

15812-0002-X ถึง 15812-0140-X

16.00 – 17.00 น.
15801-0001-X ถึง 15801-0364-X
15806-0001-X ถึง 15806-0077-X
15807-0004-X ถึง 15807-0122-X
15809-0002-X ถึง 15809-0192-X
17.01 – 08.30 น.
ของวันถัดไป
นักศึกษากลุ่มข้างต้นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ตามเวลาที่กำหนดไว้
วันที่
เวลา
รหัสนักศึกษาที่กำหนดให้ลงทะเบียนเรียน
22 พฤศจิกายน 2560
09.00 – 10.00 น.
 15805-0932-X ถึง 15805-1910-X
10.00 – 11.00 น.
 15805-0001-X ถึง 15805-0931-X
11.00 – 12.00 น.
 15803-0001-X ถึง 15803-0750-X
12.00 – 13.00 น.
 15803-0751-X ถึง 15803-1371-X
13.00 – 14.00 น.
 15803-1373-X ถึง 15803-2027-X
14.00 – 15.00 น.
 15803-2029-X ถึง 15803-2682-X
15.00 – 16.00 น.
 15802-0003-X ถึง 15802-0954-X
16.00 – 17.00 น.
 15802-0955-X ถึง 15802-1976-X
17.01 – 08.30 น.
ของวันถัดไป
นักศึกษากลุ่มข้างต้นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ตามเวลาที่กำหนดไว้
 

นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามกำหนดข้างต้น สามารถลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต

ได้ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. เท่านั้น
 
หมายเหตุ
 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตแล้ว พิมพ์ใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียน (กค.018)
ด้วยตนเองได้ทันทีด้วยกระดาษ A4 และพิมพ์ได้จนถึงวันสุดท้ายของกำหนดการชำระเงิน 
ซึ่งถือเป็นใบนำชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนที่ธนาคารได้
หรือ นำบัตรนักศึกษาติดต่อขอรับที่แผนกทะเบียนในเวลาทำการ
ตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเรียน จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เท่านั้น

 

 
ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคที่ 2/2560 ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เท่านั้น
 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนที่ควรทราบ
1. สำหรับนักศึกษากลุ่มที่มีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน ให้ติดต่อขอคำแนะนำทางหน่วยงานดังนี้
  - นักศึกษารอพินิจ ให้ติดต่อขอคำแนะนำในการลงทะเบียนเรียนจากแผนกแนะแนวและจัดหางาน
  - นักศึกษาเทียบโอน , ปริญญาตรีที่ 2 , กลับมาศึกษาใหม่ , ย้ายคณะ/ภาควิชา
  ให้ติดต่อขอคำแนะนำในการเลือกรายวิชาจากคณะที่สังกัด และนำใบ สทบ.021
  นำมายื่นที่ได้ที่แผนกทะเบียนทั้ง 2 วิทยาเขต ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น
  (เฉพาะวิชาที่ไม่ติดเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น) หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต
  ตามกำหนดการบนตารางข้างต้น
   
2. สำหรับนักศึกษาที่ต้องการขอคำแนะนำในการลงทะเบียน แผนกทะเบียนเปิดจุดให้บริการ
  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ระหว่างวันที่ 7 - 24 พฤศจิกายน 2560 
  เฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 9.00-16.30 น.
 
วิทยาเขตรังสิต  แผนกทะเบียน อาคาร A3 ชั้น 1
จุดให้บริการ One Stop Service ด้านหน้าโถงอาคาร A6 ชั้น 1
และระหว่างวันลงทะเบียนเรียนปรับรายวิชา (วันที่ 4 มกราคม 2561) และวันลงทะเบียนล่าช้า (วันที่ 5 มกราคม 2561)
และระหว่างช่วงวันลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ลดวิชา วันที่ 9-12 มกราคม 2561
ขอให้นักศึกษานำคู่มือวางแผนการเรียนและบริการงานทะเบียน
(Degree Plan and Records Office’s Service) มาด้วยเพื่อความสะดวกในการให้คำแนะนำ
 

Update: November 9, 2017