การลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ลดวิชา | Add-Drop Period

 
 
 
 

ตาราง
กำหนดการลงทะเบียน
เพิ่ม-ลดวิชา


ภาคที่ 1/2561

ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
21 สิงหาคม 2561
09.00 – 16.00 น.
17.00 – 19.00 น.
22-24 สิงหาคม 2561
10.00 – 16.00 น.
17.00 – 19.00 น.
     

รายวิชา/Section ที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนเพิ่ม สามารถตรวจสอบที่นั่งล่วงหน้าได้

ก่อนวันเพิ่ม-ลดวิชาทางอินเทอร์เน็ตใน URSA Online ที่ “Course Sections”
     
จุดบริการลงทะเบียนเรียน
วิทยาเขตรังสิต
บริเวณ Internet Zone ชั้น 3
 
หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
สำนักหอสมุดและพื้นที่การเรียนรู้
 
ชั้น 2
     

วิธีการลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ลดวิชา
 1. ทางอินเทอร์เน็ต
  (
  * นักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนครั้งแรกของภาคการศึกษานี้มาก่อนจะไม่สามารถใช้บริการได้ *)
 1. นักศึกษาเข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.bu.ac.th คลิกที่"นักศึกษาปัจจุบัน"แล้วเลือก"บริการออนไลน์นักศึกษาปริญญาตรี"
 2. เลือก ONLINE ADD-DROP เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ลดวิชา (นักศึกษาเข้าระบบได้ตามวัน-เวลาที่กำหนดเท่านั้น) กรณีที่ปรากฏข้อมูลใดๆ ในการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต ถือเป็นการกระทำของนักศึกษาเอง และจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้และปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ **โปรดศึกษารายละเอียดก่อนใช้งาน **
 3. ใส่ User Name และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ลดวิชา (นักศึกษาเข้าระบบได้ตามวัน-เวลาที่กำหนดเท่านั้น)
 4. ดำเนินการเพิ่มวิชาตามขั้นตอน และพิมพ์ใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียน (กค.018) ด้วยตนเองได้ทัันที เพื่อนำไปชำระเงินภายในวันที่ที่ระบุในใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียนเท่านั้น
 5. กรณีที่ต้องการลดวิชา ให้ดำเนินการลดวิชาตามขั้นตอน ระบบลงทะเบียนเรียนจะตั้งยอดเงินวิชานั้นคืนให้ 40% ทุกกรณี สำหรับการเปลี่ยนแปลง Section ในวิชาที่ชำระเงินแล้ว ถือเป็นการลดวิชาด้วยเช่นกัน
 6. กรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพิ่มวิชาและลดวิชาในครั้งเดียวกัน หรือ ทำการเปลี่ยนแปลง Sectionในวิชาที่ชำระเงินแล้ว และจะต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนเพิ่ม หากนักศึกษาไม่ชำระเงินตามกำหนด รายการลดวิชาจะมีผลสมบูรณ์ทันที และ รายการเพิ่มวิชาจะถือเป็นโมฆะ


หากนักศึกษาไม่ชำระเงินตามกำหนดรายการลดวิชาจะมีผลสมบูรณ์ทันที และรายการเพิ่มวิชาจะถือเป็นโมฆะ

 1. แผนกทะเบียน
  1. นักศึกษารับบัตรเพิ่ม-ลดวิชา ณ จุดบริการลงทะเบียนเรียน กรอกวิชา/Section ที่ต้องการลงทะเบียนเรียนเพิ่ม หรือ วิชา/Section ที่ต้องการลดให้ถูกต้อง และนำบัตรประจำตัวนักศึกษาติดต่อกับอาจารย์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์
  2. รอรับใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียนเพื่อนำไปชำระเงินตามวันที่กำหนด หรือติดต่อที่ฝ่ายการคลัง
    
     

หมายเหตุ

การลดวิชา หรือ การเปลี่ยนแปลง Section ในวิชาที่ชำระเงินแล้วจะได้เงินคืน 40% ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ข้อ 19.3 โดยวิธีตั้งยอดเงินคงเหลือไว้ใช้ในการลงทะเบียนเรียนครั้งถัดไป


ยกเว้น กรณีลงทะเบียนเรียนเพิ่มวิชา ที่มีเฉพาะกลุ่ม (Section) ซึ่งมีตารางเรียนหรือตารางสอบตรงกับวิชาที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนแล้ว จะสามารถเปลี่ยนแปลง Section วิชานั้นได้โดยไม่ถือเป็นการลดวิชาซึ่งนักศึกษาต้องติดต่อลงทะเบียนเรียนที่แผนกทะเบียนเท่านั้น

 

 

Update : August 15, 2018