การลงทะเบียนเรียนปรับรายวิชา | Course Adjustment Registrationนักศึกษาที่ดำเนินการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตดังต่อไปนี้
- ระบบการลงทะเบียนอินเทอร์เน็ต - แบบเซตวิชา (Online Registration - Set Menu)
- ระบบการลงทะเบียนอินเทอร์เน็ต - รายวิชา (Online Registration - Course Section)
และได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถติดต่อขอลงทะเบียนเรียนปรับรายวิชาของ
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา
ได้ใน วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต ใน"ระบบการลงทะเบียนเรียนปรับรายวิชาทางอินเทอร์เน็ต
(Online Adding(Course Adjustment))" ได้ที่ http://record.ums.bu.ac.th/adddrop/index.html
หรือติดต่อขอลงทะเบียนที่จุดบริการลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย ดังนี้
 
จุดบริการลงทะเบียนเรียน
วิทยาเขตรังสิต
หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 3
(Internet Zone)
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
อาคารหอประชุม
 

ทั้งนี้ฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตและได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในกรณีต่อไปนี้

1. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน (F) วิชาพื้นความรู้ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา ทำให้ไม่สามารถเรียนวิชาต่อเนื่อง

ที่ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าไว้ใน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ได้

ดังนั้นต้องแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นทดแทน

2. นักศึกษาที่เพิกถอน (W) วิชาพื้นความรู้ ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา ภายหลังการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าแล้ว

ทำให้ไม่สามารถเรียนวิชาต่อเนื่องที่ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าไว้ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ได้
ดังนั้นต้องแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นทดแท

3. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาใน Sub Set และต้องการลงทะเบียนเรียนเพิ่มวิชาให้ครบเซต

หรือ เพิ่มวิชาที่เคยได้เกรด"F" หรือ "W" หรือรายวิชาอื่นตามหลักสูตร

4. นักศึกษามีความประสงค์ลงทะเบียนเรียนเพิ่มวิชา สามารเพิ่มวิชาที่มหาวิทยาลัย หรือนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน

ด้วยตัวเองทางอินเทอร์เน็ตโดยศึกษาการระบบ URSA Online รูปแบบใหม่ ได้ที่นี่
 
 
นักศึกษาที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต หรือ ลงทะเบียนเรียนแล้วไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตได้ จะต้องมาดำเนินการลงทะเบียนเรียนที่จุดบริการลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยเท่านั้น
ตั้งแต่เวลา 13.30-16.00 น. เท่านั้น

 

ภายหลังการลงทะเบียนเรียนปรับรายวิชาแล้ว
 
นักศึกษาต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภายในวันที 13 มิถุนายน 2561
 
หากไม่ชำระเงินภายในกำหนดรายวิชาที่ลงทะเบียนเพิ่มจะเป็นโมฆะ
 

 

 
คำเตือน

ภายหลังการลงทะเบียนเรียนปรับรายวิชาแล้ว

* นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนเพิ่มวิชา หรือ ลดวิชา *

สามารถลงทะเบียนเรียนในช่วงเพิ่ม-ลดวิชาได้ตามกำหนดการที่ประกาศไว้

ใน URSA Online คลิก "บริการงานทะเบียนนักศึกษา" เลือก "Online Add-Drop"

 

ยกเว้น

นักศึกษาที่ ไม่ได้ ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตตามกำหนด หรือ

ไม่ได้ชำระเงิน ค่าลงทะเบียนเรียนครั้งแรกของภาคการศึกษานี้มาก่อน

จะไม่สามารถใช้บริการเพิ่มวิชาหรือลดวิชาทางอินเทอร์เน็ตได้

 

 

 

Update: March 29, 2018