คู่มือการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต วิทยาลัยนานาชาติจีน
 
 
BU Chinese International : Online Registration Handbook
 
 
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
 
 
Summer Session of Academic Year 2017
 
     
  สำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรสองภาษา คลิกที่นี่  
  For International Program Students Click Here!  
     
     
 
การลงทะเบียนเรียน - แบบรายวิชา
รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย
15914...
16014...
 
 
 
 
 
รายละเอียดสำหรับการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต
 
     
  นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาถัดไปล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตใน URSA Online  
  ให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า แบ่งออกเป็น 2 ระบบ  
  สำหรับนักศึกษาแต่ละชั้นปี มีดังนี้  
     
 

ระบบการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต | Online Registration

เซตวิชา | Set Menu
รายวิชา | Course Section
- นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1- 2
(ยกเว้น ภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรียนเป็นรายวิชา)
- นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 3-4
- **นักศึกษานอกรุ่น** ทุกหลักสูตร
- นักศึกษาภาคพิเศษ (ที่เข้าปีการศึกษา 2547
เป็นต้นไป) หลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 1-4
 
     
  **นักศึกษานอกรุ่น** หมายถึง นักศึกษาที่ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลา  
  การศึกษาของหลักสูตร กำหนดให้ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าเป็นรายวิชาทางอินเทอร์เน็ต  
  หรือ ติดต่อที่มหาวิทยาลัยในวันลงทะเบียนเรียนปรับรายวิชาและล่าช้า หรือช่วงเพิ่ม-ลดวิชา  
  ในแต่ละภาคการศึกษา โดยไม่ต้องติดต่อขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า  
  รายวิชาตามหลักสูตรที่ต้องลงทะเบียนเรียนดูได้จากหนังสือ Degree Plan  
    และจำนวน หน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไปตาม  
    ข้อบังคับการศึกษาของมหาวิทยาลัย คือ  
 
  นักศึกษา ภาคปกติ ทุกหลักสูตร 9 หน่วยกิต (สูงสุดไม่เกิน 22 หน่วยกิต)
  นักศึกษา ภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร 9 หน่วยกิต (สูงสุดไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
ยกเว้น ภาคฤดูร้อน นักศึกษาทุกหลักสูตร ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
 
     
  การจัดลำดับการลงทะเบียนเรียนก่อน-หลังจะให้ความสำคัญกับนักศึกษาชั้นปีสูงก่อน  
    เพื่อให้สำเร็จการศึกษาได้ทันเวลาตามหลักสูตร และแบ่งปันการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  
    ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับระบบลงทะเบียนเรียน  
    โดยจะประกาศกำหนดวัน-เวลาลงทะเบียนเรียนให้ทราบเป็นภาคๆ ไป  
  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต สามารถพิมพ์ใบรายงานผลการลง  
    ทะเบียนเรียนเพื่อนำไปชำระเงินได้ทันทีด้วยกระดาษ A4 หากไม่ชำระเงินตามกำหนด  
    จะถือว่าการลงทะเบียนเรียนเป็นโมฆะทุกรายวิชา และนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่  
    ในวันลงทะเบียนเรียนล่าช้า หรือช่วงวันลงทะเบียนเพิ่ม-ลดวิชา ในรายวิชา หรือ Section  
    ที่ยังมีที่นั่งว่างเท่านั้น  
  นักศึกษาภาคปกติสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่อลงทะเบียนเรียนปรับคะแนนเฉลี่ยสะสมหรือเป็นวิชาเลือกอิสระ  
    ได้ตั้งแต่วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต
 
       
 
Update: March 29, 2018