คู่มือการลงทะเบียนเรียนออนไลน์รายบุคคล วิทยาลัยนานาชาติจีน
 
 
BU Chinese International : Individual Online Registration Handbook
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 
 
First Semester of Academic Year 2018
 
     
  สำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรสองภาษา คลิกที่นี่  
  For International Program Students Click Here!  
     
     
 
การลงทะเบียนเรียน - แบบรายวิชา
รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย
15914...
 
 
 
 
   
 
 
 
 
รายละเอียดสำหรับการลงทะเบียนเรียนออนไลน์รายบุคคล
 
     
  นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาถัดไปล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตใน URSA Online  
  ให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งการลงทะเบียนเรียนออนไลน์ แบ่งออกเป็น 2 ระบบ  
  สำหรับนักศึกษาแต่ละชั้นปี มีดังนี้  
     
 

ระบบการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต | Online Registration

เซตวิชา | Set Menu
รายวิชา | Course Section
- นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1
(ยกเว้น ภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรียนเป็นรายวิชา)
- นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ภาคปกติตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป
 
- นักศึกษาภาคพิเศษ
- นักศึกษาหลักสูตรสองภาษา
 
     
  รายวิชาตามหลักสูตรที่ต้องลงทะเบียนเรียนดูได้จากหนังสือ Degree Plan  
    และจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไปตาม  
    ข้อบังคับการศึกษาของมหาวิทยาลัย คือ  
 
  นักศึกษา ภาคปกติ ทุกหลักสูตร 9 หน่วยกิต (สูงสุดไม่เกิน 22 หน่วยกิต)
  นักศึกษา ภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร 9 หน่วยกิต (สูงสุดไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
ยกเว้น ภาคฤดูร้อน นักศึกษาทุกหลักสูตร ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
 
     
  นักศึกษาภาคปกติสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่อลงทะเบียนเรียนปรับคะแนนเฉลี่ยสะสมหรือเป็นวิชาเลือกอิสระ  
    ได้ตั้งแต่วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต
 
       
 
Update: October 29, 2018