กำหนดการลงทะเบียนออนไลน์รายบุคคล - แบบเซตวิชา 
Individual Online Registration Schedule – Set Menu
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
Summer Session of Academic Year 2018
 
วันที่
เวลา
รหัสนักศึกษา/คณะ
สาขาวิชา
18 เมษายน 2562
09.00 – 10.00 น.
258..., 259... คณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา
258..., 259... คณะนิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์
10.00 – 11.00 น.

260... คณะบริหารธุรกิจ

ทุกสาขาวิชา
หลักสูตรสองภาษา
859... คณะบริหารธุรกิจ
ทุกสาขาวิชา
11.01 – 08.30 น.
ของวันถัดไป
นักศึกษากลุ่มข้างต้นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ตามเวลาที่กำหนดไว้
 

นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามกำหนดข้างต้น สามารถลงทะเบียนเรียนออนไลน์

ได้ระหว่างวันที่ 19 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. เท่านั้น
 
หมายเหตุ
 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนออนไลน์แล้ว พิมพ์ใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียน (กค.018)
ด้วยตนเองได้ทันทีด้วยกระดาษ A4 และพิมพ์ได้จนถึงวันสุดท้ายของกำหนดการชำระเงิน
ซึ่งถือเป็นใบนำชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนที่ธนาคารได้
หรือ นำบัตรนักศึกษาติดต่อขอรับที่แผนกทะเบียนในเวลาทำการ
ตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเรียน จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 (ภายในเวลา 20.00 น.) เท่านั้น

 

 
ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2561 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น
 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนที่ควรทราบ
  สำหรับนักศึกษากลุ่มที่มีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน ให้ติดต่อขอคำแนะนำทางหน่วยงานดังนี้
  - นักศึกษารอพินิจ ให้ติดต่อขอคำแนะนำในการลงทะเบียนเรียนจาก One Stop Service
  - นักศึกษาเทียบโอน , ปริญญาตรีที่ 2 , กลับมาศึกษาใหม่ , ย้ายคณะ/ภาควิชา
  ให้ติดต่อขอคำแนะนำในการเลือกรายวิชาจากคณะที่สังกัด และนำใบ สทบ.021
  นำมายื่นที่ได้ที่แผนกทะเบียนทั้ง 2 วิทยาเขต ภายในวันที่ 17 เมษายน 2562 เท่านั้น
  (เฉพาะวิชาที่ไม่ติดเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น) หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนออนไลน์รายบุคคล
  ตามกำหนดการบนตารางข้างต้น
 

Update: March 27, 2019