คู่มือการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต สำหรับหลักสูตรภาษาไทย และ หลักสูตรสองภาษา
 
 
Online Registration Handbook for Thai Program and Bilingual Program
 
 
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
 
 
Summer Session of Academic Year 2017
 
     
   
     
  สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติจีน คลิกที่นี่  
     
 
หลักสูตร
รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย
ภาคพิเศษ
25701..., 25702...., 25703....
25802..., 25803...
25902..., 25903..., 25911...
26002...
 
     
 
รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย
85801..., 85802... , 85805...
85901...
 
     
 
รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย
ภาคปกติ 153... - 160... ทุกคณะ
ภาคพิเศษ 253... - 256... ทุกคณะ
25811...

 

 

 

 

 

 
     
 

 
 
รายละเอียดสำหรับการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต
 
     
  นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาถัดไปล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตใน URSA Online  
  ให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า แบ่งออกเป็น 2 ระบบ  
  สำหรับนักศึกษาแต่ละชั้นปี มีดังนี้  
     
 

ระบบการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต | Online Registration

เซตวิชา | Set Menu
รายวิชา | Course Section
- นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1- 2
 (ยกเว้น ภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรียนเป็นรายวิชา)
- นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 3-4
- **นักศึกษานอกรุ่น** ทุกหลักสูตร
- นักศึกษาภาคพิเศษ (ที่เข้าปีการศึกษา 2547 เป็นต้นไป)
- หลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 1-4
 
     
  **นักศึกษานอกรุ่น** หมายถึง นักศึกษาที่ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลา  
  การศึกษาของหลักสูตร กำหนดให้ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าเป็นรายวิชาทางอินเทอร์เน็ต  
  หรือ ติดต่อที่มหาวิทยาลัยในวันลงทะเบียนเรียนปรับรายวิชาและล่าช้า หรือช่วงเพิ่ม-ลดวิชา  
  ในแต่ละภาคการศึกษา โดยไม่ต้องติดต่อขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า  
  รายวิชาตามหลักสูตรที่ต้องลงทะเบียนเรียนดูได้จากหนังสือ Degree Plan  
    และจำนวน หน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไปตาม  
    ข้อบังคับการศึกษาของมหาวิทยาลัย คือ  
 
  นักศึกษา ภาคปกติ ทุกหลักสูตร 9 หน่วยกิต (สูงสุดไม่เกิน 22 หน่วยกิต)
  นักศึกษา ภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร 9 หน่วยกิต (สูงสุดไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
ยกเว้น ภาคฤดูร้อน นักศึกษาทุกหลักสูตรลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
 
     
  การจัดลำดับการลงทะเบียนเรียนก่อน-หลังจะให้ความสำคัญกับนักศึกษาชั้นปีสูงก่อน  
    เพื่อให้สำเร็จการศึกษาได้ทันเวลาตามหลักสูตร และแบ่งปันการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  
    ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับระบบลงทะเบียนเรียน  
    โดยจะประกาศกำหนดวัน-เวลาลงทะเบียนเรียนให้ทราบเป็นภาคๆ ไป  
  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต สามารถพิมพ์ใบรายงานผลการลง  
    ทะเบียนเรียนเพื่อนำไปชำระเงินได้ทันทีด้วยกระดาษ A4 หากไม่ชำระเงินตามกำหนด  
    จะถือว่าการลงทะเบียนเรียนเป็นโมฆะทุกรายวิชา และนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่  
    ในวันลงทะเบียนเรียนล่าช้า หรือช่วงวันลงทะเบียนเพิ่ม-ลดวิชา ในรายวิชา หรือ   
    Section ที่ยังมีที่นั่งว่างเท่านั้น  
  นักศึกษาภาคปกติสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่อลงทะเบียนเรียนปรับคะแนนเฉลี่ยสะสมหรือเป็นวิชาเลือกอิสระ  
    ได้ตั้งแต่วันลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต
 
       
 
Update: March 29, 2018