การลงทะเบียนเรียนล่าช้า | Late Registration

เงื่อนไข
นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต หรือ ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าแล้วแต่ไม่ได้ชำระเงิน
จะต้องติดต่อขอลงทะเบียนเรียนล่าช้าได้ที่จุดบริการลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยเท่านั้น
ในวันลงทะเบียนเรียนล่าช้าที่กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
 
กำหนดการลงทะเบียนเรียนล่าช้า วันที่ 5 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
 
จุดบริการลงทะเบียนเรียน
วิทยาเขตรังสิต
อาคาร A3 ชั้น 5 ห้อง A3-501
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
อาคารหอประชุม
 
รายวิชา/Section ที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนสามารถตรวจสอบที่นั่งล่วงหน้าได้ทางอินเทอร์เน็ต
ใน URSA Online ที่ “ Course Section Available ” หัวข้อ"บริการลงทะเบียน(Registrar Services)"
 
 
 
 
::: โปรดทราบ :::
 
 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแล้วแต่ไม่ได้ชำระเงิน รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนจะเป็นโมฆะ

สามารถติดต่อลงทะเบียนเรียน ณ จุดบริการลงทะเบียนเรียน

ได้ในวันลงทะเบียนเรียนปรับรายวิชา
วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น.

และ วันลงทะเบียนเรียนล่าช้า วันที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น.

และ ในช่วงวันลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ลดวิชา:
 
วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. (ภาคพิเศษเริ่มเวลา 17.00 - 19.00 น.)

วันที่ 10-12 มกราคม 2561 เวลา 10.00 - 16.00 น. (ภาคพิเศษเริ่มเวลา 17.00 - 19.00 น.)

และหากมีบางวิชา หรือบางSectionใด ที่เต็มแล้ว จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้
 
 
 

Update : October 24, 2017