ลงทะเบียนเรียนล่าช้า (ชำระค่าปรับ) | Late Registration (Pay for Late Registration Fee)

ลงทะเบียนเรียนล่าช้า (ชำระค่าปรับ) 
 
สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนแบบกลุ่ม/ออนไลน์ หรือ ลงทะเบียนแล้วไม่ชำระเงิน
 
 
 
 

ตาราง
กำหนดการลงทะเบียน
ลงทะเบียนเรียนล่าช้า
(ชำระค่าปรับ) 

ภาคที่ 1/2561

ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
21 สิงหาคม 2561
09.00 – 16.00 น.
17.00 – 19.00 น.
22-24 สิงหาคม 2561
10.00 – 16.00 น.
17.00 – 19.00 น.
     
     
รายวิชา/Section ที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนเพิ่ม สามารถตรวจสอบที่นั่งล่วงหน้าได้

ก่อนวันลงทะเบียนเรียนล่าช้า (ชำระค่าปรับ) ใน URSA Online ที่ “Course Sections”
     
     
จุดบริการลงทะเบียนเรียน
วิทยาเขตรังสิต
บริเวณ Internet Zone ชั้น 3
 
หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
สำนักหอสมุดและการเรียนรู้
 
ชั้น 2
     
 

Update : August 15, 2018