คู่มือการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต สำหรับหลักสูตรภาษาไทย และ หลักสูตรสองภาษา
 
 
Online Registration Handbook for Thai Program and Bilingual Program
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 
 
Second Semester of Academic Year 2018
 
     
   
     
  สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติจีน คลิกที่นี่  
     
 
หลักสูตร
รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย
ภาคปกติ
160..., 161... ทุกคณะ
ภาคพิเศษ
25802..., 25803...
25902..., 25903..., 25911...
26002...
 
     
 
การลงทะเบียนเรียน - หลักสูตรสองภาษา
 
     
 
รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย
ภาคปกติ 154... - 159... ทุกคณะ
ภาคพิเศษ 253... - 257... ทุกคณะ
25811...

 

 

 

 

 

 
     
 

 
 
รายละเอียดสำหรับการลงทะเบียนเรียนออนไลน์รายบุคคล
 
     
  นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนออนไลน์รายบุคคลภาคการศึกษาถัดไปใน URSA Online  
  ให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งการลงทะเบียนเรียนออนไลน์รายบุคคลแบ่งออกเป็น 2 ระบบ  
  สำหรับนักศึกษาแต่ละชั้นปี มีดังนี้  
     
 

ระบบการลงทะเบียนเรียนออนไลน์รายบุคคล | Individual Online Registration

เซตวิชา | Set Menu
รายวิชา | Course Section
 
- นักศึกษาภาคปกติตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ทุกหลักสูตร

(ยกเว้น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นักศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษ

และหลักสูตรสองภาษาชั้นปีที่ 1-4)

- นักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1
- นักศึกษาภาคพิเศษ
- นักศึกษาหลักสูตรสองภาษา
ชั้นปีที่ 1-4
 
     
  รายวิชาตามหลักสูตรที่ต้องลงทะเบียนเรียนดูได้จากหนังสือ Degree Plan  
    และจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไปตาม  
    ข้อบังคับการศึกษาของมหาวิทยาลัย คือ  
 
  นักศึกษา ภาคปกติ ทุกหลักสูตร 9 หน่วยกิต (สูงสุดไม่เกิน 22 หน่วยกิต)
  นักศึกษา ภาคพิเศษ ทุกหลักสูตร 9 หน่วยกิต (สูงสุดไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
ยกเว้น ภาคฤดูร้อน นักศึกษาทุกหลักสูตรลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
 
     
  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนออนไลน์รายบุคคล สามารถพิมพ์ใบรายงานผลการลง  
    ทะเบียนเรียนเพื่อนำไปชำระเงินได้ทันทีด้วยกระดาษ A4 หากไม่ชำระเงินตามกำหนด  
    จะถือว่าการลงทะเบียนเรียนเป็นโมฆะทุกรายวิชา และนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่  
    ในช่วงวันลงทะเบียนเพิ่ม-ลดวิชา ในรายวิชา หรือ Section ที่ยังมีที่นั่งว่างเท่านั้น  
       
  นักศึกษาภาคปกติ สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพื่อลงทะเบียนเรียนปรับคะแนนเฉลี่ยสะสมหรือเป็นวิชาเลือกอิสระ  
    ได้ตั้งแต่วันลงทะเบียนเรียนออนไลน์รายบุคคล
 
       
 
Update: October 29, 2018