กำหนดการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตแบบเซตวิชา วิทยาลัยนานาชาติจีน
Online Registration Schedule – Set Menu
Bangkok University Chinese International : BUCI
ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2560
First Semester of Academic Year 2017
 

วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลับกรุงเทพ : BU Chinese International

วันที่ | DATE
เวลา | TIME
รหัสนักศึกษาที่กำหนดให้ลงทะเบียนเรียน

STUDENTS ID NO. FOR REGISTERATION
11 กรกฎาคม 2560
11.01 – 12.00 น.
159-14...
12.01 – 08.30 น.
ของวันถัดไป
นักศึกษากลุ่มข้างต้นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ตามเวลาที่กำหนดไว้

นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามกำหนดข้างต้น สามารถลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต

ได้ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. เท่านั้น
หมายเหตุ
 
 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตแล้ว พิมพ์ใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียน(กค.018)
ด้วยตนเองได้ทันทีด้วยกระดาษ A4 และพิมพ์ได้จนถึงวันสุดท้ายของกำหนดการชำระเงิน
ซึ่งถือเป็นใบนำชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนที่ธนาคารได้
หรือ นำบัตรนักศึกษาติดต่อขอรับที่สำนักทะเบียนนักศึกษาในเวลาทำการ
ตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเรียน จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เท่านั้น

 

 
ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคที่ 1/2560 ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เท่านั้น
 
Degree Plan for BU Chinese International (Academic Year 2016)
 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนที่ควรทราบ
1. สำหรับนักศึกษากลุ่มที่มีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน ให้ติดต่อขอคำแนะนำทางหน่วยงานดังนี้
  - นักศึกษารอพินิจ ให้ติดต่อขอคำแนะนำในการลงทะเบียนเรียนจากแผนกแนะแนวและจัดหางาน
  - นักศึกษาเทียบโอน , ปริญญาตรีที่ 2 , กลับมาศึกษาใหม่ , ย้ายคณะ/ภาควิชา
  ให้ติดต่อขอคำแนะนำในการเลือกรายวิชาจากคณะที่สังกัด และนำใบ สทบ.021 (โปรดระบุเซตที่ลงทะเบียนเรียน)
  นำมายื่นที่ได้ที่สำนักทะเบียนนักศึกษาทั้ง 2 วิทยาเขต ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เท่านั้น
  หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตตามกำหนดการบนตารางข้างต้น
   
2. สำหรับนักศึกษาที่ต้องการขอคำแนะนำในการลงทะเบียน สำนักทะเบียนนักศึกษาเปิดจุดให้บริการ
  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนระหว่างวันที่ 11 - 25 กรกฎาคม 2560 เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์
  เวลา 9.00-16.30 น.
 
วิทยาเขตรังสิต สำนักทะเบียนนักศึกษา อาคาร A3 ชั้น 1
และระหว่างวันลงทะเบียนเรียนปรับรายวิชา (9 สิงหาคม 2560) และวันลงทะเบียนล่าช้า (10 สิงหาคม 2560)
และระหว่างช่วงวันลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ลดวิชา วันที่ 16-18 สิงหาคม 2560
ขอให้นักศึกษานำคู่มือวางแผนการเรียนและบริการงานทะเบียน
(Degree Plan and Records Office’s Service) มาด้วยเพื่อความสะดวกในการให้คำแนะนำ
 
 

Update: June 28, 2017

Date Edited: XXX