กำหนดการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตแบบเซตวิชา วิทยาลัยนานาชาติจีน
Online Registration Schedule – Set Menu
Bangkok University Chinese International : BUCI
ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2560
Second Semester of Academic Year 2017
 

วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลับกรุงเทพ : BU Chinese International

วันที่ | DATE
เวลา | TIME
รหัสนักศึกษาที่กำหนดให้ลงทะเบียนเรียน

STUDENTS ID NO. FOR REGISTERATION
7 พศจิกายน 2560
12.01 – 13.00 น.
15914-0001-X to 15914-0063-X
13.01 - 14.00 น.
15914-0064-X to 15914-0130-X 
15.01 - 16.00 น.
16014-0001-X to 16014-0087-X 
16.01 - 17.00 น.
16014-0088-X to 16014-0162-X 
17.01 – 08.30 น.
ของวันถัดไป
นักศึกษากลุ่มข้างต้นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ตามเวลาที่กำหนดไว้

นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามกำหนดข้างต้น สามารถลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต

ได้ระหว่างวันที่ 9 พศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 12 พศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. เท่านั้น
หมายเหตุ
 
 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตแล้ว พิมพ์ใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียน (กค.018)
ด้วยตนเองได้ทันทีด้วยกระดาษ A4 และพิมพ์ได้จนถึงวันสุดท้ายของกำหนดการชำระเงิน
ซึ่งถือเป็นใบนำชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนที่ธนาคารได้
หรือ นำบัตรนักศึกษาติดต่อขอรับที่สำนักทะเบียนนักศึกษาในเวลาทำการ
ตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเรียน จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เท่านั้น

 

 
ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคที่ 2/2560 ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เท่านั้น
 
Degree Plan for BU Chinese International - Academic Year 2016
Degree Plan for BU Chinese International - Academic Year 2017 
 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนที่ควรทราบ
1. สำหรับนักศึกษากลุ่มที่มีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน ให้ติดต่อขอคำแนะนำทางหน่วยงานดังนี้
  - นักศึกษารอพินิจ ให้ติดต่อขอคำแนะนำในการลงทะเบียนเรียนจากแผนกแนะแนวและจัดหางาน
  - นักศึกษาเทียบโอน , ปริญญาตรีที่ 2 , กลับมาศึกษาใหม่ , ย้ายคณะ/ภาควิชา
  ให้ติดต่อขอคำแนะนำในการเลือกรายวิชาจากคณะที่สังกัด และนำใบ สทบ.021 (โปรดระบุเซตที่ลงทะเบียนเรียน)
  นำมายื่นที่ได้ที่แผนกทะเบียน ทั้ง 2 วิทยาเขต ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น
  หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตตามกำหนดการบนตารางข้างต้น
   
2. สำหรับนักศึกษาที่ต้องการขอคำแนะนำในการลงทะเบียน แผนกทะเบียนเปิดจุดให้บริการ
  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ระหว่างวันที่ 00 - 00 พฤศจิกายน 2560 เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์
  เวลา 9.00-16.30 น.
 
วิทยาเขตรังสิต แผนกทะเบียน อาคาร A3 ชั้น 1
และระหว่างวันลงทะเบียนเรียนปรับรายวิชา (4 มกราคม 2561) และวันลงทะเบียนล่าช้า (5 มกราคม 2561)
และระหว่างช่วงวันลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ลดวิชา วันที่ 9-12 มกราคม 2561
ขอให้นักศึกษานำคู่มือวางแผนการเรียนและบริการงานทะเบียน
(Degree Plan and Records Office’s Service) มาด้วยเพื่อความสะดวกในการให้คำแนะนำ
 
 

Update: October 24, 2017

Date Edited: XXX