For International Program Students, Chick Here!
 
 
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตแบบเซตวิชา หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรสองภาษา
Online Registration Schedule – Set Menu
For Thai Program and Bilingual Program
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
First Semester of Academic Year 2017
 
วันที่
เวลา
รหัสนักศึกษาที่กำหนดให้ลงทะเบียนเรียน
11 กรกฎาคม 2560
09.00 – 10.00 น.
 15901-0003-X ถึง 15901-0414-X
 15911-0001-X ถึง 15911-0257-X
10.01 – 11.00 น.
 15913-0001-X  ถึง 15913-0400-X
11.01 – 12.00 น.
 15913-0401-X ถึง 15913-0787-X
 15904-0003-X ถึง 15904-0224-X
12.01 – 13.00 น.
 15905-1201-X ถึง 15905-1799-X
13.01 – 14.00 น.
 15905-0602-X ถึง 15905-1200-X
14.01 – 15.00 น.
 15905-0001-X ถึง 15905-0600-X
15.01 – 16.00 น.
 15905-1801-X ถึง 15905-2152-X
16.01 – 17.00 น.
 15912-0001-X ถึง 15912-0290-X
 15906-0002-X ถึง 15906-0060-X
หลักสูตรสองภาษา
 85701-0001-X ถึง 85701-0012-X
 85702-0001-X ถึง 85702-0031-X
 85703-0001-X ถึง 85703-0035-X
 85705-0001-X ถึง 85705-0018-X
 85801-0002-X ถึง 85801-0014-X
 85802-0001-X ถึง 85802-0046-X
 85803-0002-X ถึง 85803-0059-X
 85805-0003-X ถึง 85805-0032-X
 85901-0002-X ถึง 85901-0013-X
 85902-0001-X ถึง 85902-0045-X
 85903-0001-X ถึง 85903-0027-X
 85905-0001-X ถึง 85905-0030-X
17.01 – 08.30 น.
ของวันถัดไป
นักศึกษากลุ่มข้างต้นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ตามเวลาที่กำหนดไว้
วันที่
เวลา
รหัสนักศึกษาที่กำหนดให้ลงทะเบียนเรียน
12 กรกฎาคม 2560
09.00 – 10.00 น.
 15908-0001-X ถึง 15908-0364-X
 15909-0002-X ถึง 15909-0284-X
 15907-0001-X ถึง 15907-0151-X
10.01 – 11.00 น.
15903-0701-X ถึง 15903-1400-X
11.01 – 12.00 น.
15903-0001-X ถึง 15903-0700-X
12.01 – 13.00 น.
15903-1401-X ถึง 15903-1911-X
13.01 – 14.00 น.
15902-1201-X ถึง 15902-1800-X
14.01 – 15.00 น.
15902-0602-X ถึง 15902-1199-X
15.01 – 16.00 น.
15902-0001-X ถึง 15902-0600-X
16.01 – 17.00 น.
 15902-1801-X ถึง 15902-2053-X
 25601-0003-X ถึง 25601-0029-X
 25701-0001-X ถึง 25701-0041-X
 25702-0001-X ถึง 25702-0069-X
 25703-0003-X ถึง 25703-0062-X
 25802-0002-X ถึง 25802-0082-X
 25803-0003-X ถึง 25803-0057-X
 25811-0003-X ถึง 25811-0009-X
 25902-0001-X ถึง 25902-0102-X
 25903-0003-X ถึง 25903-0057-X
 25911-0001-X ถึง 25911-0021-X
17.01 – 08.30 น.
ของวันถัดไป
นักศึกษากลุ่มข้างต้นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ตามเวลาที่กำหนดไว้

นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามกำหนดข้างต้น สามารถลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต

ได้ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. เท่านั้น
หมายเหตุ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตแล้ว พิมพ์ใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียน(กค.018)

ด้วยตนเองได้ทันทีด้วยกระดาษ A4 และพิมพ์ได้จนถึงวันสุดท้ายของกำหนดการชำระเงิน

ซึ่งถือเป็นใบนำชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนที่ธนาคารได้

 

หรือ นำบัตรนักศึกษาติดต่อขอรับที่สำนักทะเบียนนักศึกษาในเวลาทำกา

 

ตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเรียนจนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เท่านั้น

 

 
ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคที่ 1/2560 ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เท่านั้น
 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนที่ควรทราบ
1. สำหรับนักศึกษากลุ่มที่มีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน ให้ติดต่อขอคำแนะนำทางหน่วยงานดังนี้
  - นักศึกษารอพินิจ ให้ติดต่อขอคำแนะนำในการลงทะเบียนเรียนจากแผนกแนะแนวและจัดหางาน
  - นักศึกษาเทียบโอน , ปริญญาตรีที่ 2 , กลับมาศึกษาใหม่ , ย้ายคณะ/ภาควิชา ให้ติดต่
  ขอคำแนะนำในการเลือกรายวิชาจากคณะที่สังกัด และนำใบ สทบ.021 (โปรดระบุเซตที่ลงทะเบียนเรียน)
  นำมายื่นที่ได้ที่สำนักทะเบียนนักศึกษาทั้ง 2 วิทยาเขต ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เท่านั้น
  หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตตามกำหนดการบนตารางข้างต้น
   
2. สำหรับนักศึกษาที่ต้องการขอคำแนะนำในการลงทะเบียน สำนักทะเบียนนักศึกษาเปิดจุดให้บริการ
  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนระหว่างวันที่ 11 - 25 กรกฎาคม 2560 เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์
  เวลา 9.00-16.30 น.
 
วิทยาเขตรังสิต สำนักทะเบียนนักศึกษา อาคาร A3 ชั้น 1
และระหว่างวันลงทะเบียนเรียนปรับรายวิชา (9 สิงหาคม 2560) และวันลงทะเบียนล่าช้า (10 สิงหาคม 2560)
และระหว่างช่วงวันลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ลดวิชา วันที่ 16-18 สิงหาคม 2560
ขอให้นักศึกษานำคู่มือวางแผนการเรียนและบริการงานทะเบียน
(Degree Plan and Records Office’s Service) มาด้วยเพื่อความสะดวกในการให้คำแนะนำ
 

Update: June 28, 2017

Date of Edited: July 3, 2017