กำหนดการลงทะเบียนออนไลน์รายบุคคล - แบบเซตวิชา 
Individual Online Registration Schedule – Set Menu
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
First Semester of Academic Year 2019
 
วันที่
เวลา
รหัสนักศึกษา/คณะ
สาขาวิชา
9 กรกฎาคม 2562
09.00 – 10.00 น.
 259... คณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา
259... คณะนิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์
260... คณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา
หลักสูตรสองภาษา
859... / 860... / 861... ทุกคณะ
 ทุกสาขาวิชา
10.01 – 11.00 น.

161... คณะนิเทศศาสตร์

- ยังไม่เลือกภาควิชา
- ประชาสัมพันธ์
- การสื่อสารตรา
- ศิลปะการแสดง
- วารสารศาสตร์
11.01 – 12.00 น.
161... คณะนิเทศศาสตร์ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
12.01 – 13.00 น.
161... คณะนิเทศศาสตร์
-การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ
และการประชุม
- การโฆษณา
13.01 – 14.00 น.
161... คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจฯ การเป็นเจ้าของธุรกิจ
14.01 – 15.00 น.
161... คณะดิจิทัลมีเดียฯ ภาพยนตร์
15.01 – 16.00 น.
161... คณะดิจิทัลมีเดียฯ สื่อดิจิตอล
16.01 – 17.00 น.
161... คณะมนุษยศาสตร์ฯ
- ภาษาอังกฤษ
- ภาษาไทย
17.01 – 08.30 น.
ของวันถัดไป
นักศึกษากลุ่มข้างต้นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ตามเวลาที่กำหนดไว้
วันที่
เวลา
รหัสนักศึกษา/คณะ
สาขาวิชา
10 กรกฎาคม 2562
09.00 – 10.00 น.
161... คณะมนุษยศาสตร์ฯ
-การจัดการการโรงแรม
-การจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการ
และการประชุม
10.01 – 11.00 น.

161... คณะมนุษยศาสตร์ฯ

-การจัดการธุรกิจสายการบิน
11.01 – 12.00 น.
161... คณะนิติศาสตร์ -
161...คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
161...คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
12.01 – 13.00 น.
161... คณะบัญชี

(ภาคปกติ / ภาคบ่าย)
-
161...คณะเศรษฐศาสตร์ -
161...คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
13.01 – 14.00 น.
161... คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ทุกสาขาวิชา
14.01 – 15.00 น.
161... คณะบริหาธุรกิจ ภาคปกติ
-การตลาดดิจิทัล
-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
15.01 – 16.00 น.
161... คณะบริหาธุรกิจ ภาคปกติ
- การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
-การตลาด
16.01 – 17.00 น.
161... คณะบริหาธุรกิจ ภาคปกติ
-ยังไม่เลือกสาขาวิชา
-การจัดการ
-การเงิน
161... คณะบริหาธุรกิจ ภาคบ่าย ทุกสาขาวิชา
17.01 – 08.30 น.
ของวันถัดไป
นักศึกษากลุ่มข้างต้นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ตามเวลาที่กำหนดไว้

นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามกำหนดข้างต้น สามารถลงทะเบียนเรียนออนไลน์

ได้ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. เท่านั้น
 
หมายเหตุ
 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนออนไลน์แล้ว พิมพ์ใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียน (กค.018)
ด้วยตนเองได้ทันทีด้วยกระดาษ A4 และพิมพ์ได้จนถึงวันสุดท้ายของกำหนดการชำระเงิน
ซึ่งถือเป็นใบนำชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนที่ธนาคารได้
หรือ นำบัตรนักศึกษาติดต่อขอรับที่แผนกทะเบียนในเวลาทำการ
ตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเรียน จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 (ภายในเวลา 20.00 น.) เท่านั้น

 

 
ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคที่ 1/2562 ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เท่านั้น
 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนที่ควรทราบ
  สำหรับนักศึกษากลุ่มที่มีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน ให้ติดต่อขอคำแนะนำทางหน่วยงานดังนี้
  - นักศึกษารอพินิจ ให้ติดต่อขอคำแนะนำในการลงทะเบียนเรียนจาก One Stop Service
  - นักศึกษาเทียบโอน , ปริญญาตรีที่ 2 , กลับมาศึกษาใหม่ , ย้ายคณะ/ภาควิชา
  ให้ติดต่อขอคำแนะนำในการเลือกรายวิชาจากคณะที่สังกัด และนำใบ สทบ.021
  นำมายื่นที่ได้ที่แผนกทะเบียนทั้ง 2 วิทยาเขต ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เท่านั้น
  (เฉพาะวิชาที่ไม่ติดเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น) หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนออนไลน์รายบุคคล
  ตามกำหนดการบนตารางข้างต้น
 

Update: June 21, 2019