For International Program Students, Chick Here!
 
 
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตแบบเซตวิชา หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรสองภาษา
Online Registration Schedule – Set Menu
For Thai Program and Bilingual Program
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
Second Semester of Academic Year 2017
 
วันที่
เวลา
รหัสนักศึกษาที่กำหนดให้ลงทะเบียนเรียน
7 พฤศจิกายน 2560
09.00 – 10.00 น.
15902-0602-X ถึง 15902-1200- X
10.01 – 11.00 น.
15902-0001-X ถึง 15902-0600-X
11.01 – 12.00 น.
15902-1801-X ถึง 15902-2053-X
15912-0001-X ถึง 15912-0290-X
12.01 – 13.00 น.
15902-1201-X ถึง 15902-1796-X
13.01 – 14.00 น.
 15903-0001-X ถึง 15903-0700-X
14.01 – 15.00 น.
15903-1401-X ถึง 15903-1911-X
15907-0001-X ถึง 15907-0151-X
15.01 – 16.00 น.
 15903-0701-X ถึง 15903-1400-X
16.01 – 17.00 น.
 15906-0002-X ถึง 15906-0060-X
หลักสูตรสองภาษา
 85701-0001-X ถึง 85701-0012-X
 85702-0001-X ถึง 85702-0031-X
 85703-0001-X ถึง 85703-0035-X
 85705-0001-X ถึง 85705-0018-X
 85801-0002-X ถึง 85801-0014-X
 85802-0001-X ถึง 85802-0046-X
 85803-0002-X ถึง 85803-0059-X
 85805-0003-X ถึง 85805-0032-X
 85901-0002-X ถึง 85901-0013-X
 85902-0001-X ถึง 85902-0045-X
 85903-0001-X ถึง 85903-0027-X
85905-0001-X ถึง 85905-0030-X
86002-0001-X ถึง 86002-0088-X
 86005-0001-X ถึง 86005-0039-X
17.01 – 08.30 น.
ของวันถัดไป
นักศึกษากลุ่มข้างต้นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ตามเวลาที่กำหนดไว้
วันที่
เวลา
รหัสนักศึกษาที่กำหนดให้ลงทะเบียนเรียน
8 พฤศจิกายน 2560
09.00 – 10.00 น.
15905-0602-X ถึง 15905-1198-X
10.01 – 11.00 น.
15905-0001-X ถึง 15905-0600-X
11.01 – 12.00 น.
15905-1801-X ถึง 15905-2152-X
15908-0001-X ถึง 15908-0346-X
12.01 – 13.00 น.
15905-1201-X ถึง 15905-1799-X
13.01 – 14.00 น.
15913-0401-X ถึง 15913-0786-X
15909-0002-X ถึง 15909-0284-X
14.01 – 15.00 น.
15913-0001-X ถึง 15913-0400-X
15904-0003-X ถึง 15904-0224-X
15.01 – 16.00 น.
15901-0003-X ถึง 15901-0414-X
15911-0001-X ถึง 15911-0257-X
16.01 – 17.00 น.
 25701-0001-X ถึง 25701-0038-X
 25702-0001-X ถึง 25702-0069-X
 25703-0003-X ถึง 25703-0062-X
 25802-0002-X ถึง 25802-0082-X
 25803-0003-X ถึง 25803-0055-X
 25811-0003-X ถึง 25811-0009-X
 25902-0001-X ถึง 25902-0102-X
 25903-0003-X ถึง 25903-0056-X
 25911-0001-X ถึง 25911-0021-X
 26002-0004-X ถึง 26002-0092-X
17.01 – 08.30 น.
ของวันถัดไป
นักศึกษากลุ่มข้างต้นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ตามเวลาที่กำหนดไว้
วันที่
เวลา
รหัสนักศึกษาที่กำหนดให้ลงทะเบียนเรียน
9 พฤศจิกายน 2560
09.00 – 10.00 น.
16005-0001-X  ถึง   16005-0600-X
10.01 – 11.00 น.
16005-0601-X  ถึง   16005-1200-X
11.01 – 12.00 น.
16005-1201-X  ถึง   16005-1750-X 
12.01 – 13.00 น.
16005-1751-X  ถึง   16005-1942-X
16004-0002-X  ถึง   16004-0230-X 
13.01 – 14.00 น.
16003-0001-X  ถึง   16003-0550-X 
14.01 – 15.00 น.
16003-0551-X  ถึง   16003-1050-X
15.01 – 16.00 น.
16003-1051-X  ถึง   16003-1267-X
16008-0005-X  ถึง   16008-0285-X
16.01 – 17.00 น.
16009-0001-X  ถึง   16009-0270-X 
16011-0001-X  ถึง   16011-0201-X
17.01 – 08.30 น.
ของวันถัดไป
นักศึกษากลุ่มข้างต้นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ตามเวลาที่กำหนดไว้
วันที่
เวลา
รหัสนักศึกษาที่กำหนดให้ลงทะเบียนเรียน
10 พฤศจิกายน 2560
09.00 – 10.00 น.
16013-0002-X  ถึง   16013-0600-X
10.01 – 11.00 น.
16013-0601-X  ถึง   16013-0959-X
11.01 – 12.00 น.
16012-0001-X  ถึง   16012-0406-X 
16006-0003-X  ถึง   16006-0053-X 
12.01 – 13.00 น.
16001-0002-X  ถึง   16001-0361-X
13.01 – 14.00 น.
16002-0004-X  ถึง   16002-0497-X 
14.01 – 15.00 น.
16002-0502-X  ถึง   16002-1000-X
15.01 – 16.00 น.
16002-1001-X  ถึง   16002-1500-X
16.01 – 17.00 น.
16002-1501-X  ถึง   16002-1708-X
16007-0001-X  ถึง   16007-0322-X 
17.01 – 08.30 น.
ของวันถัดไป
นักศึกษากลุ่มข้างต้นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ตามเวลาที่กำหนดไว้

 

 

นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามกำหนดข้างต้น สามารถลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต

ได้ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. เท่านั้น
 
หมายเหตุ
 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตแล้ว พิมพ์ใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียน (กค.018)
ด้วยตนเองได้ทันทีด้วยกระดาษ A4 และพิมพ์ได้จนถึงวันสุดท้ายของกำหนดการชำระเงิน 
ซึ่งถือเป็นใบนำชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนที่ธนาคารได้
หรือ นำบัตรนักศึกษาติดต่อขอรับที่แผนกทะเบียนในเวลาทำการ
ตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเรียน จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เท่านั้น

 

 
ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคที่ 2/2560 ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เท่านั้น
 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนที่ควรทราบ
1. สำหรับนักศึกษากลุ่มที่มีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน ให้ติดต่อขอคำแนะนำทางหน่วยงานดังนี้
  - นักศึกษารอพินิจ ให้ติดต่อขอคำแนะนำในการลงทะเบียนเรียนจากแผนกแนะแนวและจัดหางาน
  - นักศึกษาเทียบโอน , ปริญญาตรีที่ 2 , กลับมาศึกษาใหม่ , ย้ายคณะ/ภาควิชา
  ให้ติดต่อขอคำแนะนำในการเลือกรายวิชาจากคณะที่สังกัด และนำใบ สทบ.021
  นำมายื่นที่ได้ที่แผนกทะเบียนทั้ง 2 วิทยาเขต ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น
  (เฉพาะวิชาที่ไม่ติดเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น) หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต
  ตามกำหนดการบนตารางข้างต้น
   
2. สำหรับนักศึกษาที่ต้องการขอคำแนะนำในการลงทะเบียน แผนกทะเบียนเปิดจุดให้บริการ
  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ระหว่างวันที่ 7 - 24 พฤศจิกายน 2560 
  เฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 9.00-16.30 น.
 
วิทยาเขตรังสิต  แผนกทะเบียน อาคาร A3 ชั้น 1
จุดให้บริการ One Stop Service ด้านหน้าโถงอาคาร A6 ชั้น 1
และระหว่างวันลงทะเบียนเรียนปรับรายวิชา (วันที่ 4 มกราคม 2561) และวันลงทะเบียนล่าช้า (วันที่ 5 มกราคม 2561)
และระหว่างช่วงวันลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ลดวิชา วันที่ 9-12 มกราคม 2561
ขอให้นักศึกษานำคู่มือวางแผนการเรียนและบริการงานทะเบียน
(Degree Plan and Records Office’s Service) มาด้วยเพื่อความสะดวกในการให้คำแนะนำ
 

Update: November 7, 2017