กำหนดการลงทะเบียนออนไลน์รายบุคคล - แบบเซตวิชา 
Individual Online Registration Schedule – Set Menu
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
Second Semester of Academic Year 2019
 
วันที่
เวลา
รหัสนักศึกษา/คณะ
สาขาวิชา
13 พฤศจิกายน 2562
09.00 – 10.00 น.
161... คณะบริหารธุรกิจ - ยังไม่เลือกสาขาวิชา
- การจัดการ
- การเงิน
10.01 – 11.00 น.

161... คณะบริหารธุรกิจ

- การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
- การตลาด
11.01 – 12.00 น.
161... คณะบริหารธุรกิจ - การตลาดดิจิทัล
- การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
12.01 – 13.00 น.
161... คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ทุกสาขาวิชา
13.01 – 14.00 น.
161... คณะบัญชี

(ภาคปกติ / ภาคบ่าย)
-
161...คณะเศรษฐศาสตร์ -
161...คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
14.01 – 15.00 น.
161... คณะนิติศาสตร์ -
161...
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ทุกสาขาวิชา
161...
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ทุกสาขาวิชา
15.01 – 16.00 น.
161... คณะมนุษยศาสตร์ฯ การจัดการธุรกิจสายการบิน
16.01 – 17.00 น.
161... คณะมนุษยศาสตร์ฯ - การจัดการการโรงแรม
- การจัดการการท่องเที่ยว
นิทรรศการ และการประชุม
17.01 – 08.30 น.
ของวันถัดไป
นักศึกษากลุ่มข้างต้นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ตามเวลาที่กำหนดไว้
วันที่
เวลา
รหัสนักศึกษา/คณะ
สาขาวิชา
14 พฤศจิกายน 2562
09.00 – 10.00 น.
161... คณะมนุษยศาสตร์ฯ - ภาษาอังกฤษ
- ภาษาไทย
10.01 – 11.00 น.

161... คณะดิจิทัลมีเดียฯ

สื่อดิจิทัล
11.01 – 12.00 น.
161... คณะดิจิทัลมีเดียฯ ภาพยนตร์
12.01 – 13.00 น.
161... คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจฯ การเป็นเจ้าของธุรกิจ
13.01 – 14.00 น.
161... คณะนิเทศศาสตร์ -การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ
และการประชุม
- การโฆษณา
14.01 – 15.00 น.
161... คณะนิเทศศาสตร์ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
15.01 – 16.00 น.
161... คณะนิเทศศาสตร์ - ยังไม่เลือกสาขาวิชา
- การประชาสัมพันธ์

- การสื่อสารตรา

- ศิลปะการแสดง
- วารสารศาสตร์
16.01 – 17.00 น.
259... คณะบริหาธุรกิจ ทุกสาขาวิชา
259... คณะนิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์
260... คณะบริหาธุรกิจ ทุกสาขาวิชา
หลักสูตรสองภาษา
859... / 860... / 861... ทุกคณะ
ทุกสาขาวิชา
17.01 – 08.30 น.
ของวันถัดไป
นักศึกษากลุ่มข้างต้นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ตามเวลาที่กำหนดไว้
วันที่
เวลา
รหัสนักศึกษา/คณะ
สาขาวิชา
15 พฤศจิกายน 2562
09.00 – 10.00 น.
162... คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
162... คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
โครงการ iFIT
662... ทุกคณะ
ทุกสาขาวิชา
หลักสูตรสองภาษา
862... คณะบริหารธุรกิจ
การวางแผนการเงินและการลงทุน
10.01 – 11.00 น.

162... คณะบริหารธุรกิจ

- ยังไม่เลือกสาขาวิชา
- การเงิน
- การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
11.01 – 12.00 น.
162... คณะบริหารธุรกิจ - การตลาดดิจิทัล
- การจัดการ
12.01 – 13.00 น.
162... คณะบริหารธุรกิจ - การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
- การตลาด
13.01 – 14.00 น.
162... คณะมนุษยศาสตร์ฯ การจัดการธุรกิจสายการบิน
14.01 – 15.00 น.
162... คณะมนุษยศาสตร์ฯ ภาษาอังกฤษ
15.01 – 16.00 น.
162... คณะมนุษยศาสตร์ฯ - ภาษาไทย
- การจัดการการโรงแรม

- -การจัดการการท่องเที่ยว
นิทรรศการ และการประชุม

16.01 – 17.00 น.
162... คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ทุกสาขาวิชา
17.01 – 08.30 น.
ของวันถัดไป
นักศึกษากลุ่มข้างต้นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ตามเวลาที่กำหนดไว้
วันที่
เวลา
รหัสนักศึกษา/คณะ
สาขาวิชา
18 พฤศจิกายน 2562
09.00 – 10.00 น.
162... คณะนิเทศศาสตร์ - การสื่อสารตรา
- วารสารศาสตร์
- วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
10.01 – 11.00 น.

162... คณะนิเทศศาสตร์

- ยังไม่เลือกสาขาวิชา
- การประชาสัมพันธ์
- การโฆษณา
- ศิลปะการแสดง
11.01 – 12.00 น.
162... คณะนิเทศศาสตร์ การผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการ
และการประชุม
12.01 – 13.00 น.
162... คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจฯ การเป็นเจ้าของธุรกิจ
162... คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
13.01 – 14.00 น.
162... คณะดิจิทัลมีเดียฯ ภาพยนตร์
14.01 – 15.00 น.
162... คณะดิจิทัลมีเดียฯ สื่อดิจิทัล
15.01 – 16.00 น.
162... คณะนิติศาสตร์
162... คณะเศรษฐศาสตร์ฯ
16.01 – 17.00 น.
162... คณะบัญชี ทุกสาขาวิชา
17.01 – 08.30 น.
ของวันถัดไป
นักศึกษากลุ่มข้างต้นที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
ตามเวลาที่กำหนดไว้
 

นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามกำหนดข้างต้น สามารถลงทะเบียนเรียนออนไลน์

ได้ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. เท่านั้น
 
หมายเหตุ
 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนออนไลน์แล้ว พิมพ์ใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียน (กค.018)
ด้วยตนเองได้ทันทีด้วยกระดาษ A4 และพิมพ์ได้จนถึงวันสุดท้ายของกำหนดการชำระเงิน
ซึ่งถือเป็นใบนำชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนที่ธนาคารได้
หรือ นำบัตรนักศึกษาติดต่อขอรับที่แผนกทะเบียนในเวลาทำการ
ตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเรียน จนถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 (ภายในเวลา 20.00 น.) เท่านั้น

 

 
ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคที่ 2/2562 ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เท่านั้น
 
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนที่ควรทราบ
  สำหรับนักศึกษากลุ่มที่มีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน ให้ติดต่อขอคำแนะนำทางหน่วยงานดังนี้
  - นักศึกษารอพินิจ ให้ติดต่อขอคำแนะนำในการลงทะเบียนเรียนจาก One Stop Service
  - นักศึกษาเทียบโอน , ปริญญาตรีที่ 2 , กลับมาศึกษาใหม่ , ย้ายคณะ/ภาควิชา
  ให้ติดต่อขอคำแนะนำในการเลือกรายวิชาจากคณะที่สังกัด และนำใบ สทบ.021
  นำมายื่นที่ได้ที่แผนกทะเบียนทั้ง 2 วิทยาเขต ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เท่านั้น
  (เฉพาะวิชาที่ไม่ติดเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น) หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนออนไลน์รายบุคคล
  ตามกำหนดการบนตารางข้างต้น
 

Update: October 25, 2019