ตารางประกาศผลสอบ

Examination Result Schedule

 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

Second Semester of Academic Year 2018

 

กำหนดการ | Event วันที่ | Date

ประกาศผลสอบทางอินเทอร์เน็ต

Exam Result on the Internet

 

ภาคปกติ

 - หลักสูตรภาษาไทย
 - หลักสูตรสองภาษา
 - วิทยาลัยนานานชาติจีน

 

3 มิถุนายน 2562

ภาคพิเศษ - บล็อกคอร์สที่ 1

รอประกาศ

ภาคพิเศษ - บล็อกคอร์สที่ 2

รอประกาศ

ขอตรวจสอบผลการเรียน


Grade Re-checking Request
Submitted

สำหรับนักศึกษาที่แจ้งจบการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1/2561

 รอประกาศ
สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้แจ้งจบการศึกษา รอประกาศ
นักศึกษาฟังผลการตรวจสอบ
ผลการเรียน
ทาง e-mail


Grade Re-checking Result
(Students will receive the result only
upon appointment via e-mail)
สำหรับนักศึกษาที่แจ้งจบการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1/2561

 

 

รอประกาศ

 

 

 

 

สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้แจ้งจบการศึกษา

 

 

 

 รอประกาศ

 

 

 

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษา Retired
Retired Student Announcement


ให้นักศึกษานำใบเสร็จติดต่อขอรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนคืน
ได้ที่แผนกการเงิน ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อ Retired

1. 17 มิถุนายน 2562

2. 8 กรกฎาคม 2562

Update : March 28, 2019