ตารางประกาศผลสอบ
Examination Result Schedule

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 และ ภาคการศึกษาที่ 1/1-60*
(*นักศึกษาใหม่ที่เข้าปีการศึกษา 2560 เรียนเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2560)


Summer Session of Academic Year 2016 and New Student Only for Academic Year 1/1/2017

 

กำหนดการ | Event วันที่ | Date

ประกาศผลสอบทางอินเทอร์เน็ต

Exam Result on the Internet

ภาคปกติ

 - หลักสูตรภาษาไทย
 - หลักสูตรสองภาษา
 - วิทยาลัยนานานชาติจีน

15 สิงหาคม 2560

ภาคพิเศษ - บล๊อกคอร์ส
16 สิงหาคม 2560 

ขอตรวจสอบผลการเรียน

Grade Re-checking Request Submitted

วันที่ 21 สิงหาคม – วันที่ 8 กันยายน 2560
นักศึกษาฟังผลการตรวจสอบ
ผลการเรียน
ทาง e-mail


Grade Re-checking Result
(Students will receive the result only upon appointment via e-mail)

รอบที่ 1. วันที่ 11 กันยายน 2560

รอบที่ 2. วัน์ที่ 18 กันยายน 2560

รอบที่ 3. วันที่ 25 กันยายน 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษา Retired
Retired Student Announcement


ให้นักศึกษานำใบเสร็จติดต่อขอรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนคืน
ได้ที่แผนกการเงิน ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อ Retired

รอบที่ 1 วันที่ 11 กันยายน 2560

 
 
รอบที่ 2 วันที่ 25 ตุลาคม 2560
 
Update : July 14, 2017