ตารางประกาศผลสอบ

Examination Result Schedule

 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 และ ภาคการศึกษาที่ 1/1-2563* (*นักศึกษาใหม่ที่เข้าปีการศึกษา 2563)

Summer Session of Academic Year 2019 and New Student Only for Academic Year 1/1/2020

 

กำหนดการ | Event วันที่ | Date

ประกาศผลสอบทางอินเทอร์เน็ต

Exam Result on the Internet

 

 - หลักสูตรภาคปกติ 

 - หลักสูตรสองภาษา

 - วิทยาลัยนานานชาติจีน

 

17 สิงหาคม 2563

ขอตรวจสอบผลการเรียน


Grade Re-checking Request
Submitted

สำหรับนักศึกษาที่แจ้งจบการศึกษา

ภาคฤดูร้อน/2562

17 - 31 สิงหาคม 2563
สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้แจ้งจบการศึกษา
นักศึกษาฟังผลการตรวจสอบ
ผลการเรียน
ทาง e-mail


Grade Re-checking Result
(Students will receive the result only
upon appointment via e-mail)
สำหรับนักศึกษาที่แจ้งจบการศึกษา

ภาคฤดูร้อน/2562

  

รอประกาศ

 

สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้แจ้งจบการศึกษา

 

รอประกาศ

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษา Retired
Retired Student Announcement


ให้นักศึกษานำใบเสร็จติดต่อขอรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนคืน
ได้ที่แผนกการเงิน ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อ Retired

รอบที่ 1 วันที่ 11 กันยายน 2563

รอบที่ 2 วันที่ 25 กันยายน 2563

Update : September 2, 2020