ตารางประกาศผลสอบ

Examination Result Schedule

 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

Second Semester of Academic Year 2017

 

กำหนดการ | Event วันที่ | Date

ประกาศผลสอบทางอินเทอร์เน็ต

Exam Result on the Internet

 

ภาคปกติ

 - หลักสูตรภาษาไทย
 - หลักสูตรสองภาษา
 - วิทยาลัยนานานชาติจีน

 

4 มิถุนายน 2561

ภาคพิเศษ - บล็อกคอร์สที่ 1

รอประกาศ

ภาคพิเศษ - บล็อกคอร์สที่ 2

รอประกาศ

ขอตรวจสอบผลการเรียน


Grade Re-checking Request
Submitted

สำหรับนักศึกษาที่แจ้งจบการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2/2560

18 - 29 มิถุนายน 2561
สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้แจ้งจบการศึกษา 18 มิถุนายน - 13 กรกฎาคม 2561
นักศึกษาฟังผลการตรวจสอบ
ผลการเรียน
ทาง e-mail


Grade Re-checking Result
(Students will receive the result only
upon appointment via e-mail)
สำหรับนักศึกษาที่แจ้งจบการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2/2560

 

 

1. วันที่ 3 กรกฎาคม 2561

2. วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

 

 

สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้แจ้งจบการศึกษา

 

 

1. วันที่ 3 กรกฎาคม 2561

  2. วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

  3. วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

  4. วันที่ 24 กรกฎาคม 2561

 

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษา Retired
Retired Student Announcement


ให้นักศึกษานำใบเสร็จติดต่อขอรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนคืน
ได้ที่แผนกการเงิน ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อ Retired

1. วันที่ 25 มิถุนายน 2561

2. วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

Last Update : May 7, 2018