ตารางประกาศผลสอบ

Examination Result Schedule

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

First Semester of Academic Year 2018

 

กำหนดการ | Event วันที่ | Date

ประกาศผลสอบทางอินเทอร์เน็ต

Exam Result on the Internet

 

ภาคปกติ

 - หลักสูตรภาษาไทย
 - หลักสูตรสองภาษา
 - วิทยาลัยนานานชาติจีน

 

4 มกราคม 2562

ภาคพิเศษ - บล็อกคอร์สที่ 1

26 ตุลาคม 2561

ภาคพิเศษ - บล็อกคอร์สที่ 2

4 มกราคม 2562

ขอตรวจสอบผลการเรียน


Grade Re-checking Request
Submitted

สำหรับนักศึกษาที่แจ้งจบการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1/2561

14 - 25 มกราคม 2562
สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้แจ้งจบการศึกษา 14 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ 2562
นักศึกษาฟังผลการตรวจสอบ
ผลการเรียน
ทาง e-mail


Grade Re-checking Result
(Students will receive the result only
upon appointment via e-mail)
สำหรับนักศึกษาที่แจ้งจบการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1/2561

 

 

1. 29 มกราคม 2562

2. 5 กุมภาพันธ์ 2562

 

 

 

สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้แจ้งจบการศึกษา

 

 

1. 29 มกราคม 2562

2. 5 กุมภาพันธ์ 2562

3. 12 กุมภาพันธ์ 2562

4. 20 กุมภาพันธ์ 2562

 

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษา Retired
Retired Student Announcement


ให้นักศึกษานำใบเสร็จติดต่อขอรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนคืน
ได้ที่แผนกการเงิน ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อ Retired

1. 28 มกราคม 2562

2. 18 กุมภาพันธ์ 2562

Update : January 3, 2019