กำหนดการประกาศเกรด
Grade Announcement Schedule

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 และ ภาคการศึกษาที่ 1/1-2561*
(*นักศึกษาใหม่ที่เข้าปีการศึกษา 2561 เรียนเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2561)


Summer Session of Academic Year 2017 and New Student Only for Academic Year 1/1/2018

 

กำหนดการ | Event วันที่ | Date

ประกาศเกรดทางอินเทอร์เน็ต

Grade Result Online

ภาคปกติ

 - หลักสูตรภาษาไทย
 - หลักสูตรสองภาษา
 - วิทยาลัยนานานชาติจีน

17 สิงหาคม 2561

ภาคพิเศษ - บล๊อกคอร์ส
24 สิงหาคม 2561 

ขอตรวจสอบผลการเรียนที่แผนกทะเบียน

Request for Grade Recheck at the Records Division

27 สิงหาคม - 14 กันยายน 2561
นักศึกษาฟังผลการตรวจสอบ
ผลการเรียน
ทาง e-mail


Grade Re-check Result
(Students will receive the result only upon appointment
via e-mail)

รอบที่ 1. วันที่ 11 กันยายน 2561

รอบที่ 2. วัน์ที่ 18 กันยายน 2561

รอบที่ 3. วันที่ 25 กันยายน 2561

ประกาศรายชื่อนักศึกษา Retired
Retired Student Announcement


ให้นักศึกษานำใบเสร็จติดต่อขอรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนคืน
ได้ที่แผนกการเงิน ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อ Retired

รอบที่ 1 วันที่ 3 กันยายน 2561

 
 
รอบที่ 2 วันที่ 24 กันยายน 2561
 
Update : August 14, 2018