ตารางประกาศผลสอบ

Examination Result Schedule

 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 และ ภาคการศึกษาที่ 1/1-2562* (*นักศึกษาใหม่ที่เข้าปีการศึกษา 2562)

Summer Session of Academic Year 2018 and New Student Only for Academic Year 1/1/2019

 

กำหนดการ | Event วันที่ | Date

ประกาศผลสอบทางอินเทอร์เน็ต

Exam Result on the Internet

 

ภาคปกติ

 - หลักสูตรภาษาไทย
 - หลักสูตรสองภาษา
 - วิทยาลัยนานานชาติจีน

 

16 สิงหาคม 2562

ภาคพิเศษ - บล็อกคอร์ส

30 สิงหาคม 2562

ขอตรวจสอบผลการเรียน


Grade Re-checking Request
Submitted

สำหรับนักศึกษาที่แจ้งจบการศึกษา

ภาคฤดูร้อน/2561

26 สิงหาคม - 13 กันยายน 2562
สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้แจ้งจบการศึกษา
นักศึกษาฟังผลการตรวจสอบ
ผลการเรียน
ทาง e-mail


Grade Re-checking Result
(Students will receive the result only
upon appointment via e-mail)
สำหรับนักศึกษาที่แจ้งจบการศึกษา

ภาคฤดูร้อน/2561

 

 

รอบที่ 1 วันที่ 10 กันยายน 2562

รอบที่ 2 วันที่ 17 กันยายน 2562

รอบที่ 3 วันที่ 24 กันยายน 2562

 

 

 

สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้แจ้งจบการศึกษา
ประกาศรายชื่อนักศึกษา Retired
Retired Student Announcement


ให้นักศึกษานำใบเสร็จติดต่อขอรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนคืน
ได้ที่แผนกการเงิน ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อ Retired

รอบที่ 1 วันที่ 2 กันยายน 2562

รอบที่ 2 วันที่ 23 กันยายน 2562

Update : August 7, 2019