ตารางประกาศผลสอบ

Examination Result Schedule

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

Semester 1/2019

 

กำหนดการ | Event วันที่ | Date

ประกาศผลสอบทางอินเทอร์เน็ต

Exam Result on the Internet

 

ภาคปกติ

 - หลักสูตรภาษาไทย
 - หลักสูตรสองภาษา
 - วิทยาลัยนานานชาติจีน

 

3 มกราคม 2563

ภาคพิเศษ - บล็อกคอร์สที่ 1 

25 ตุลาคม 2562

 

ภาคพิเศษ - บล็อกคอร์สที่ 2

 

 3 มกราคม 2563

ขอตรวจสอบผลการเรียน


Grade Re-checking Request
Submitted

สำหรับนักศึกษาที่แจ้งจบการศึกษา

ภาคที่ 1/2562

13 - 24 มกราคม 2563
สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้แจ้งจบการศึกษา
13 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2563
นักศึกษาฟังผลการตรวจสอบ
ผลการเรียน
ทาง e-mail


Grade Re-checking Result
(Students will receive the result only
upon appointment via e-mail)
สำหรับนักศึกษาที่แจ้งจบการศึกษา

ภาคที่ 1/2562

  

รอบที่ 1 วันที่ 28 มกราคม 2563

รอบที่ 2 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

 

สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้แจ้งจบการศึกษา

 

รอบที่ 1 วันที่ 28 มกราคม 2563

รอบที่ 2 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

รอบที่ 3 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

รอบที่ 4 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษา Retired
Retired Student Announcement


ให้นักศึกษานำใบเสร็จติดต่อขอรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนคืน
ได้ที่แผนกการเงิน ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อ Retired

รอบที่ 1 วันที่ 27 มกราคม 2563

รอบที่ 2 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

Update : December 20, 2019