ตารางประกาศผลสอบ

Examination Result Schedule

 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

Second Semester of Academic Year 2018

 

กำหนดการ | Event วันที่ | Date

ประกาศผลสอบทางอินเทอร์เน็ต

Exam Result on the Internet

 

ภาคปกติ

 - หลักสูตรภาษาไทย
 - หลักสูตรสองภาษา
 - วิทยาลัยนานานชาติจีน

 

3 มิถุนายน 2562

ภาคพิเศษ - บล็อกคอร์สที่ 1

22 มีนาคม 2562

ภาคพิเศษ - บล็อกคอร์สที่ 2

7 มิถุนายน 2562

ขอตรวจสอบผลการเรียน


Grade Re-checking Request
Submitted

สำหรับนักศึกษาที่แจ้งจบการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2/2561

17 - 28 มิถุนายน 2562
สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้แจ้งจบการศึกษา 17 มิถุนายน - 12 กรกฎาคม 2562
นักศึกษาฟังผลการตรวจสอบ
ผลการเรียน
ทาง e-mail


Grade Re-checking Result
(Students will receive the result only
upon appointment via e-mail)
สำหรับนักศึกษาที่แจ้งจบการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2/2561

 

 

1. 2 กรกฎาคม 2562

2. 9 กรกฎาคม 2562

 

 

 

 

สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้แจ้งจบการศึกษา

 

 

 

1. 2 กรกฎาคม 2562

2. 9 กรกฏาคม 2562

3. 18 กรกฎาคม 2562

4. 23 กรกฎาคม 2562 

 

 

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษา Retired
Retired Student Announcement


ให้นักศึกษานำใบเสร็จติดต่อขอรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนคืน
ได้ที่แผนกการเงิน ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อ Retired

1. 17 มิถุนายน 2562

2. 8 กรกฎาคม 2562

Update : May 11, 2019