ตารางประกาศผลสอบ

Examination Result Schedule

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

First Semester of Academic Year 2020

 

กำหนดการ | Event วันที่ | Date

ประกาศผลสอบทางอินเทอร์เน็ต

Exam Result on the Internet

 

 - หลักสูตรภาคปกติ 

 - หลักสูตรสองภาษา

 - วิทยาลัยนานานชาติจีน

 

21 ธันวาคม 2563

ขอตรวจสอบผลการเรียน


Grade Re-checking Request
Submitted

สำหรับนักศึกษาที่แจ้งจบการศึกษา

ภาคที่ 1/2563

รอประกาศ
สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้แจ้งจบการศึกษา
นักศึกษาฟังผลการตรวจสอบ
ผลการเรียน
ทาง e-mail


Grade Re-checking Result
(Students will receive the result only
upon appointment via e-mail)
สำหรับนักศึกษาที่แจ้งจบการศึกษา

ภาคที่ 1/2563

  

รอประกาศ

 

สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้แจ้งจบการศึกษา

 

รอประกาศ

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษา Retired
Retired Student Announcement


ให้นักศึกษานำใบเสร็จติดต่อขอรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนคืน
ได้ที่แผนกการเงิน ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อ Retired

รอบที่ 1 - รอประกาศ

รอบที่ 2 - รอประกาศ

Update : October 26, 2020