ตารางประกาศผลสอบ

Examination Result Schedule

 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

First Semester of Academic Year 2017

 

กำหนดการ | Event วันที่ | Date

ประกาศผลสอบทางอินเทอร์เน็ต

Exam Result on the Internet

 

ภาคปกติ

 - หลักสูตรภาษาไทย
 - หลักสูตรสองภาษา
 - วิทยาลัยนานานชาติจีน

 

5 มกราคม 2561

ภาคพิเศษ - บล๊อกคอร์สที่ 1

รอประกาศ

ภาคพิเศษ - บล๊อกคอร์สที่ 2

รอประกาศ

ขอตรวจสอบผลการเรียน


Grade Re-checking Request
Submitted

สำหรับนักศึกษาที่แจ้งจบการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1/2560

15 -26 มกราคม 2561
สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้แจ้งจบการศึกษา 15 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561
นักศึกษาฟังผลการตรวจสอบ
ผลการเรียน
ทาง e-mail


Grade Re-checking Result
(Students will receive the result only
upon appointment via e-mail)
สำหรับนักศึกษาที่แจ้งจบการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1/2560

 

1. วันที่ 30 มกราคม 2561

2. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้แจ้งจบการศึกษา

 

 

1. วันที่ 30 มกราคม 2561

2. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

3. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

4. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษา Retired
Retired Student Announcement


ให้นักศึกษานำใบเสร็จติดต่อขอรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนคืน
ได้ที่แผนกการเงิน ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อ Retired

1. วันที่ 29 มกราคม 2561

2. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

Last Update : December 31, 2017