นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด จะต้องยื่นเรื่องขอลาพักการศึกษาภายในสามสิบวันหลังเปิดภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา

    Students who do not register for any courses must apply for an academic leave within 30 days after the semester starts; otherwise they are subject to dismissal without prior notice.
ขั้นตอนที่ 1

step 1:
ขอแบบฟอร์มได้ที่สำนักทะเบียนนักศึกษาพร้อมแสดงบัตรนักศึกษา และเขียนข้อมูลให้ครบถ้วน

Fill out a request form available at the Records Office upon showing Student ID card.
ขั้นตอนที่ 2

step 2:
นำแบบฟอร์มไปชำระเงิน จำนวน 1,000 บาท ต่อภาคการศึกษา ที่ฝ่ายการคลัง

Bring the form to the Financial Affairs Office and pay 1,000 baht fee/semester.
ขั้นตอนที่ 3 

step 3:
นำแบบฟอร์ม และใบเสร็จรับเงิน มายื่นที่สำนักทะเบียนนักศึกษาพร้อมลงชื่อในสมุดบันทึกการลาพักการศึกษา

Bring the form and receipt to the Records Office, and sign in the record book for academic leave.
ขั้นตอนที่ 4 

step 4:
สำนักทะเบียนนักศึกษาจะออกใบนัดให้นักศึกษาดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาถัดไป

Receive an appointment slip to collect, check the update courses and section form “Course Section” in URSA Online for next semester.

หมายเหตุ

Note:

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีภาคปกติที่ไม่ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
ไม่ต้องขอลาพักการศึกษาเนื่องจาก ภาคฤดูร้อนไม่ใช่ภาคการศึกษาบังคับ

An academic leave is non-applicable to students of 4-year day who do not
register for the summer session because summer courses are not compulsory.

Last Update : 2013-12-19