นักศึกษาที่ไม่มีบัตรนักศึกษาและจะต้องเข้าสอบ มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ใช้บัตรประชาชน ใบขับขี่ บัตรประจำตัวข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจและพาสปอร์ตแทนได้ แต่ถ้าไม่มีบัตรใดๆ ทั้งสิ้น นักศึกษาจะต้องติดต่อที่สำนักทะเบียนนักศึกษา ก่อนเข้าห้องสอบ

       Students who do not carry Student ID cardmay present national ID card, driving license, state officer’s or state enterprise officer’s ID card, or passport instead. If none of the above are available, students must contact the Records Office before the exam period of the day to apply for an admission card substitute.
ขั้นตอนที่ 1

step 1:
ขอแบบฟอร์มได้ที่สำนักทะเบียนนักศึกษา และเขียนข้อมูลให้ครบถ้วน

Fill out a request form available at the Records Office.
ขั้นตอนที่ 2

step 2:
นำแบบฟอร์มมายื่นที่สำนักทะเบียนนักศึกษา

Submit the form to the Records Office.
ขั้นตอนที่ 3

step 3:
สำนักทะเบียนนักศึกษา จะออกใบแทนเข้าห้องสอบให้ทันที

The Records Office issues a substitute card to enter the exam room.
ขั้นตอนที่ 4

step 4:
นำใบแทนเข้าห้องสอบไปยื่นให้อาจารย์ผู้คุมสอบ และลงชื่อในใบแทนฯต่อหน้าผู้คุมสอบ

Upon entrance, present the substitute card to proctors and counter sign your name.

หมายเหตุ

Note:

ถ้านักศึกษาเข้าห้องสอบโดยไม่ติดต่อสำนักทะเบียนฯก่อนจะถูกตัดเวลาสอบ 30 นาที

If students enter the examination rooms without contacting the Records Office, 30 minutes will be deducted from the total time of the examination.