มหาวิทยาลัยกำหนดประกาศผลสอบของแต่ละภาคการศึกษา ในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน  สำหรับนักศึกษาที่ไม่แน่ใจว่าเกรดของวิชาใดถูกต้องหรือไม่ สามารถขอตรวจสอบเกรดได้ตามกำหนดการประกาศเกรดที่แจ้งให้ทราบทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งสำนักทะเบียนนักศึกษาจะส่งคำร้องไปที่คณะที่วิชานั้นๆ สังกัดเพื่อตรวจสอบโดยตรง

     Students’ grades are announced in the first week of each semester. For the students wishing to re-check their grades can submit the request at the Records Office, according to the schedule of grade announcement on the Internet. The requests will be forwarded to the respective Schools for re-checking.
ขั้นตอนที่ 1

step 1:
ขอแบบฟอร์มได้ที่สำนักทะเบียนนักศึกษา และเขียนข้อมูลให้ครบถ้วน

Fill out a request form available at the Records Office.
ขั้นตอนที่ 2

step 2:
นำแบบฟอร์มมายื่นที่สำนักทะเบียนนักศึกษา

Submit the form at the Records Office.
ขั้นตอนที่ 3

step 3:
สำนักทะเบียนนักศึกษา จะแจ้งผลการตรวจสอบผลการเรียนให้นักศึกษาทาง e-mail ประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันยื่นเรื่อง

The Records Office will inform you of the examination results by
e-mail approximately 7 working days after the submission of your request.
หลักฐาน

Document(s) required:
บัตรประจำตัวนักศึกษา

Student ID card