การเพิกถอนวิชา

นักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะเข้าสอบปลายภาคในวิชาใดที่ลงทะเบียนเรียนไว้ สามารถเพิกถอนวิชาเพื่อไม่ให้เกรดเป็น “ F ” ได้ทางอินเทอร์เน็ตตามกำหนดการที่แจ้งไว้ในปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา โดยวิชาที่เพิกถอนจะปรากฏในใบรายงานผลการศึกษาเป็น“ W ” 

การเพิกถอนวิชาทางอินเทอร์เน็ต
มีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.bu.ac.th แล้วเลือกบริการออนไลน์ที่ URSA for Undergraduate

2. เข้าใช้งานที่ "บริการงานทะเบียนนักศึกษา(Registration Online)" เลือก "ระบบการเพิกถอนทางอินเทอร์เน็ต(Online Withdrawal)" และปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ **โปรดศึกษารายละเอียดก่อนการใช้งาน **

3. กด"รหัสประจำตัวนักศึกษา(นักศึกษาที่ใช้งานอีเมล์ BULive ให้ใช้ username เดียวกันกับที่เข้าใช้งานอีเมล์ BULive)"และ"Password"เพื่อเข้าสู่ระบบเพิกถอนวิชา โดยนักศึกษาเข้าระบบได้ตามวัน-เวลาที่กำหนดไว้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น **โปรดระวัง! กรณีที่ที่มีบุคคลอื่นทราบ Password ของนักศึกษา  และทำการเพิกถอนวิชาแทนโดยที่นักศึกษาไม่รู้ตัว**

4. ตรวจสอบรายวิชาที่ทำการเพิกถอนให้แน่ใจก่อนยืนยันรายการ เนื่องจากจะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ และนักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบวิชาที่เพิกถอนแล้ว

5. เมื่อยืนยันการเพิกถอนวิชาด้วย Password แล้ว มหาวิทยาลัยจะส่งรายงานการเพิกถอนวิชาให้นักศึกษาทางอีเมล์ หรือตรวจสอบที่หัวข้อ “ ตรวจสอบวิชาที่เพิกถอน ” ได้ทันที

 


นักศึกษาสามารถเพิกถอนวิชาทางอินเทอร์เน็ต
ได้หลายครั้งและสามารถเพิกถอนทุกวิชาได้

ยกเว้น
  นักศึกษาที่เข้าปีการศึกษาแรก ไม่สามารถเพิกถอนทุกวิชาทางอินเทอร์เน็ตได้ กรณีที่ประสงค์จะเพิกถอนทุกวิชาต้องขออนุมัติจากคณบดี และนำหลักฐานที่ได้รับอนุมัติติดต่อสำนักทะเบียนนักศึกษาตามกำหนดการเพิกถอนวิชา(ในวันทำการของสำนักทะเบียนนักศึกษาเท่านั้น)

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบ Block Course ต้องติดต่อขอเพิกถอนที่สำนักทะเบียนนักศึกษาภายในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนวิชานั้น
หากเกินกำหนดจะไม่สามารถเพิกถอนวิชาได้