การเพิกถอนวิชา || Withdrawal

- นักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาแบบ Block course และประสงค์ที่จะขอเพิกถอนวิชา จะต้องติดต่อขอเพิกถอนวิชาด้วยตนเองภายในวันสุดท้ายของการเรียนของแต่ละวิชาที่เคาน์เตอร์แผนกทะเบียนในวันและเวลาทำการเท่านั้น (ไม่สามารถเพิกถอนวิชาทางอินเทอร์เน็ตได้) ซึ่งวิชาที่นักศึกษาขอเพิกถอนจะปรากฏในใบรายงานผลการศึกษาเป็น“ W ”

- นักศึกษาสามารถเพิกถอนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาได้หลายครั้ง และจะเพิกถอนกี่วิชาก็ได้

ยกเว้น นักศึกษาที่เข้าศึกษาเป็นปีการศึกษาแรกต้องเหลือวิชาเรียนไว้อย่างน้อย 1 วิชา หากนักศึกษาต้องการเพิกถอนวิชาทุกวิชานักศึกษาต้องยื่นคำร้องขออนุมัติจากคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติแล้ว นักศึกษาต้องนำคำร้องพร้อมบัตรนักศึกษามาติดต่อแผนกทะเบียนเพื่อกรอกบัตรเพิกถอนวิชาและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป