การเพิกถอนวิชา || Withdrawal

กรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบช่วงระยะเวลาปลายภาคได้ตามกำหนดการของมหาวิทยาลัยด้วยเหตุผลจำเป็นในกรณีต่อไปนี้

1. เจ็บป่วยหนักและนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 วัน และมีใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลเป็นหลักฐาน

2. ประสบอุบัติเหตุทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือต้องอยู่ในที่เกิดเหตุเพื่อแก้ไขปัญหา และมีหลักฐานจากสถานีตำรวจ หรือ หลักฐานจากบริษัทประกันภัย

3. บิดา/มารดาหรือผู้ปกครอง เจ็บป่วยหนักหรือประสบอุบัติเหตุร้ายแรงต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลและมีใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐาน กรณีที่เสียชีวิตจะต้องมีใบมรณบัตรเป็นหลักฐาน

4. เกิดภัยพิบัติกับครอบครัวของนักศึกษา  เช่น  ไฟไหม้  น้ำท่วม  เป็นต้น

 

สามารถยื่นคำร้องขอเพิกถอนกรณีพิเศษที่แผนกทะเบียนได้ภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ขาดสอบ หากนักศึกษาแจ้งข้อมูลเท็จหรือตรวจสอบพบว่านักศึกษาได้เข้าสอบวิชาที่ขอเพิกถอนกรณีพิเศษ จะถือว่าคำร้องเป็นโมฆะและนักศึกษาจะได้รับเกรดตามคะแนนกลางภาคที่สอบได้