ประวัติความเป็นมา
พ.ศ.2505 ใช้ชื่อครั้งแรกว่า "แผนกทะเบียน” มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และงานทะเบียนนักศึกษา
พ.ศ.2520 เปลี่ยนชื่อเป็น "ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาและทะเบียน" เพื่อให้สอดคล้องกับงานที่รับผิดชอบ
พ.ศ.2526 เปลี่ยนแปลงชื่อเป็น "ฝ่ายรับสมัครและทะเบียนนักศึกษา" และได้แบ่งโครงสร้างงานภายใน
  ให้มีหัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ 2 แผนก คือ นายทะเบียนภาคปกติและนายทะเบียนภาคค่ำ
  ซึ่งมีตำแหน่งเทียบเท่าหัวหน้าแผนก
พ.ศ.2530 มหาวิทยาลัยได้เปิดวิทยาเขตรังสิต จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะงานภายในเพื่อให้เหมาะสม
  จึงได้เปลี่ยนชื่อทั้ง 2 แผนกเป็น หัวหน้าแผนกทะเบียนรังสิตและหัวหน้าแผนกทะเบียนกล้วยน้ำไท
พ.ศ.2531 ได้เพิ่มหน่วยงานภายในอีก 1 แผนก คือ แผนกรับสมัครนักศึกษา
พ.ศ.2535 มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานใหม่ในสังกัดรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
  เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต แบ่งเป็น 2 หน่วยงานใหม่ คือ
  - ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา
  - สำนักทะเบียนนักศึกษา
  และแยกการดำเนินการเป็นผู้อำนวยการดูแลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน
   
Records Office History
1962 "Record Department" was established to oversee the student admissions and registration.
1977 Change of the title to "Admission and Records Office", the name indicates the duties of the office.
1983 Change of the title to "Student Admission and Records Office", an internal separation of
  the office: two persons in charge of "Student Records Department, Regular Program" and
  "Student Records Department, Special Program", these positions are equivalent of: the Head of
  the office.
1987 BU - Rangsit Campus opened and the internal structure of the office adjusted.
  The title of both departments was changed to "Student Records Department, Rangsit Campus"
  and "Student Records Department, City Campus"
1988 "Admissions Office" established.
1992 - Present The University reorganized the structure of all departments and offices which are under
  the Vice President for Student Affairs in order to be ready for future development.
  There are two new offices:
  - Admissions Office
  - Records Office
  Two offices are separately operated by their Directors.