ปรัญชา
  ให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง และรวดเร็ว ทันต่อการใช้งาน
Philosophy
  To provide information accurately, promptly and instantly.