ภารกิจหลัก
 

1. ให้บริการด้านการลงทะเบียนเรียนประจำภาคแก่นักศึกษาทั้ง 2 วิทยาเขต

 

2. ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษาแก่คณาจารย์และนักศึกษา

 

3. เก็บรักษาเอกสารประวัติการศึกษาของนักศึกษาและแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

 

4. บริการออกหลักฐานการศึกษาและออกเอกสารสำคัญต่างๆ ให้นักศึกษา

 

5. ตรวจสอบและเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย

 

6. จัดทำปริญญาบัตร

 

7. นำเสนอขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขระเบียบการศึกษา

  8. ตรวจสอบคุณวุฒิ หลักฐานการศึกษาแก่หน่วยงานภายนอก
   
Main Duties
 

1. To provide registration service to students at both campuses.

 

2. To provide information concerned to Records Office for faculties and students.

 

3. To sustain students' educational documentation and keeping them up to date.

 

4. To issue education certificates and important documents for students.

 

5. To verify and submit lists of graduates to the University Committee.

 

6. To print graduation certificates.

 

7. To modify and edit education regulations.

 

8. To verify educational degrees and education documentation of external

  personnel.