โครงสร้างการบริหารงาน
สำนักทะเบียนนักศึกษาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สังกัดสายกิจการนักศึกษา ภายในหน่วยงานแบ่งเป็นแผนกต่างๆ
 โดยมีหัวหน้าแผนกเป็น ผู้บริหารระดับต้น รวม 3 แผนก คือ
- แผนกทะเบียนนักศึกษากล้วยน้ำไท
- แผนกทะเบียนนักศึกษารังสิต แผนกตรวจสอบและออกเอกสารสำคัญ
- แผนกตรวจสอบและออกเอกสารสำคัญ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาตรี กับ 1 งาน คือ งานทะเบียนบัณฑิตวิทยาลัย
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
และมีผู้อำนวยการสำนักทะเบียนนักศึกษา เป็นหัวหน้าหน่วยงาน โดยบริหารงานทั้งหมดของหน่วยงาน
 
Management Structure
The Records Office falls under the Student Affairs. The internal administration
is separated into departments with Heads of departments as the primary
There are three departments:
- Student Records Department City Campus
- Student Records Department Rangsit Campus
- Documentation Department
The Duties of the Records Office includes registry documentation for
Bachelor program, Graduation program, and registration of Master and
Doctorate programs. The Director of the Records Office is in charge of
all operations and management
 
 
Update : April 21, 2015