Up

นักศึกษานอกรุ่น | Out of Year Student

รายละเอียดค่าใช้จ่าย สำหรับนักศึกษานอกรุ่น*
Tuition Fees and Other Expenses for Out of Year Students*

นักศึกษานอกรุ่น  หมายถึง นักศึกษาที่ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษานอกรุ่น ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

สำหรับนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษ นักศึกษาที่มีรหัสนักศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย 1-55 1-56 1-57 2-55 2-56 2-57

Update: December 13, 2018

รายละเอียดค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษานอกรุ่น ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

สำหรับนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษ นักศึกษาที่มีรหัสนักศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย 1-55, 1-56, 2-55, 2-56

Update : November 9, 2017

รายละเอียดค่าใช้จ่าย ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 

สำหรับนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษ ที่เข้าตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 - 2559

Update : May 15, 2017

รายละเอียดค่าใช้จ่าย ภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2558

สำหรับนักศึกษานอกรุ่น

 

Update : November 25, 2015

 
 
Powered by Phoca Download