พันธกิจ
  1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนให้สมบูรณ์และทันสมัย
  2. ปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการเกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษาให้สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย
  สามารถ แข่งขันกับสถาบันการศึกษาอื่นๆได้
  3. ขยายความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานทะเบียนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาอื่นๆ
  เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน
  4. พัฒนาบุคลากรโดยการส่งเสริมให้ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้ก้าวหน้า
   
Missions
  1. To keep developing the Records Office's database system to be complete and
  updated.
  2. To improve the Records Office's service by providing convenience, a fast and
  updated system that can compete with other institutes.
  3. To expand the Records Office's development and coordinate with other
  educational institutes.
  4. To develop and update staff and personnel of the office with new knowledge
  in order to move forwardwith office performance.