นักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาแบบ Block course และประสงค์ที่จะขอเพิกถอนวิชา

จะต้องติดต่อขอเพิกถอนวิชาด้วยตนเองภายในวันสุดท้ายของการเรียนของแต่ละวิชาที่เคาน์เตอร์สำนักทะเบียนนักศึกษาในวันและเวลาทำการเท่านั้น

(ไม่สามารถเพิกถอนวิชาทางอินเทอร์เน็ตได้) 
 
 
ซึ่งวิชาที่นักศึกษาขอเพิกถอนจะปรากฏในใบรายงานผลการศึกษาเป็น“ W ”