ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

Filter
Display # 
Title
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 27 กันยายน 2562 | Delivery of the documents will be made after the end of the University’s Board of Trustees meeting on September 27, 2019
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 | Delivery of the documents will be made after the end of the University’s Board of Trustees meeting on July 26, 2019
กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคที่ 1/2562 (via URSA Online) | Schedule for Registration Semester 1/2019 (via URSA Online)
รายวิชาสำหรับลงทะเบียนเรียนเป็นวิชาเลือกอิสระ หลักสูตรภาษาไทย ภาคที่ 1/2562
รายชื่อนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ปีการศึกษา 2561 | Delivery of Degree Certificate by post for Academic Year 2018
รายชื่อนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ปีการศึกษา 2560 | Delivery of Degree Certificate by post for Academic Year 2017
รายชื่อนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ปีการศึกษา 2559 | Delivery of Degree Certificate by post for Academic Year 2016
รายชื่อนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ปีการศึกษา 2558 || Delivery of Degree Certificate by post for Academic Year 2015
รายชื่อนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ปีการศึกษา 2556-2557 สำหรับผู้ที่แจ้งไม่เข้าร่วมพิธีและจัดส่งทางไปรษณีย์ || Delivery of the Degree Certificate Academic Year 2013-2014 For those not attending the Ceremony and requesting for delivery by post
รายชื่อนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ปีการศึกษา 2556-2557 สำหรับผู้ที่แจ้งไม่เข้าร่วมพิธีและจัดส่งทางไปรษณีย์ || Delivery of the Degree Certificate Academic Year 2013-2014 For those not attending the Ceremony and requesting for delivery by post