ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

Filter
Display # 
Title
การลงทะเบียนเรียนภาคที่ 2/2561 - สรุปไทม์ไลน์ || Registration for Semester 2/2018: Timeline
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 | Delivery of the documents will be made after the end of the University’s Board of Trustees meeting on November 23, 2018
ระดับปริญญาตรี: คู่มือการลงทะเบียนเรียนภาคที่ 2/2561 || Undergraduate: Registration Online HandBook Semester 2/2018
รายวิชาและคำอธิบายรายวิชาสำหรับลงทะเบียนเรียนปรับคะแนนเฉลี่ยสะสมหรือเป็นวิชาเลือกอิสระ ภาคที่ 2/2561| List of Courses for Regrade or Free Elective for 2/2018
กำหนดการประกาศเกรดภาคที่ 1/2561 || Grade Announcement Schedule for Semester 1/2018
กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคที่ 2/2561 | Schedule for Registration 2/2018
ระดับปริญญาตรี: แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการย้ายภาค/คณะ/รอบ ภาคฤดูร้อน/2560
รายชื่อนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ปีการศึกษา 2560 | Delivery of Degree Certificate by post for Academic Year 2017
รายชื่อนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ปีการศึกษา 2559 | Delivery of Degree Certificate by post for Academic Year 2016
รายชื่อนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ปีการศึกษา 2558 || Delivery of Degree Certificate by post for Academic Year 2015