ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

Filter
Display # 
Title
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 | Delivery of the documents will be made after the end of the University’s Board of Trustees meeting on May 25, 2018
รายชื่อนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ปีการศึกษา 2560 | Delivery of Degree Certificate by post for Academic Year 2017
กำหนดการประกาศผลสอบ ภาคที่ 2/2560 || Examination Result Schedule for Semester 2/2017
รายวิชาและคำอธิบายรายวิชาสำหรับลงทะเบียนเรียนปรับคะแนนเฉลี่ยสะสมหรือเป็นวิชาเลือกอิสระ ภาคฤดูร้อน/2560
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต ภาคฤดูร้อน/2560 | Online Registration Schedule for Summer Session/2017
ระดับปริญญาตรี: สิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียน เริ่มภาคที่ 1/2561
LINE@ BU1Stop by One Stop Service
รายชื่อนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ปีการศึกษา 2559 | Delivery of Degree Certificate by post for Academic Year 2016
รายชื่อนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ปีการศึกษา 2558 || Delivery of Degree Certificate by post for Academic Year 2015
รายชื่อนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ปีการศึกษา 2556-2557 สำหรับผู้ที่แจ้งไม่เข้าร่วมพิธีและจัดส่งทางไปรษณีย์ || Delivery of the Degree Certificate Academic Year 2013-2014 For those not attending the Ceremony and requesting for delivery by post