ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

Filter
Display # 
Title
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 28 กันยายน 2561 | Delivery of the documents will be made after the end of the University’s Board of Trustees meeting on September 28, 2018
กำหนดการประกาศเกรดภาคฤดูร้อน/2560 || Grade Announcement Schedule for Session/2017
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 | Delivery of the documents will be made after the end of the University’s Board of Trustees meeting on July 20, 2018
ระดับปริญญาตรี : รายวิชาและคำอธิบายรายวิชาสำหรับลงทะเบียนเรียนปรับคะแนนเฉลี่ยสะสมหรือเป็นวิชาเลือกอิสระ ภาคที่ 1/2561
ระดับปริญญาตรี: ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนแบบกลุ่ม ภาคที่ 1/2561
ระดับปริญญาตรี: แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการย้ายภาค/คณะ/รอบ ภาคฤดูร้อน/2560
ระดับปริญญาตรี: กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคที่ 1/2561 || Undergraduate: Registration Schedule News for Semester 1/2018
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 | Delivery of the documents will be made after the end of the University’s Board of Trustees meeting on May 25, 2018
รายชื่อนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ปีการศึกษา 2560 | Delivery of Degree Certificate by post for Academic Year 2017
ระดับปริญญาตรี: สิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียน เริ่มภาคที่ 1/2561