ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

Filter
Display # 
Title
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 9 มีนาคม 2561 | Delivery of the documents will be made after the end of the University’s Board of Trustees meeting on March 9, 2018
ระดับปริญญาตรี: สิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียน เริ่มภาคที่ 1/2561
ระดับบัณฑิตศึกษา: รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 25 ธันวาคม 2560 | Graduate School: Delivery of the documents will be made after the end of the University’s Board of Trustees meeting on December 25, 2017
รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา สำหรับลงทะเบียนเรียนปรับคะแนนเฉลี่ยสะสมหรือเป็นวิชาเลือกอิสระ ภาคที่ 2/2560
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา เสนอรายชื่อต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย วันที่ 27 ตุลาคม 2560 | Delivery of the documents will be made after the end of the University’s Board of Trustees meeting on October 27, 2017
กำหนดการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต ภาคที่ 2/2560 | Online Registration Schedule for Semester 2/2017
LINE@ BU1Stop by One Stop Service
รายชื่อนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ปีการศึกษา 2559 | Delivery of Degree Certificate by post for Academic Year 2016
รายชื่อนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ปีการศึกษา 2558 || Delivery of Degree Certificate by post for Academic Year 2015
รายชื่อนำส่งปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ปีการศึกษา 2556-2557 สำหรับผู้ที่แจ้งไม่เข้าร่วมพิธีและจัดส่งทางไปรษณีย์ || Delivery of the Degree Certificate Academic Year 2013-2014 For those not attending the Ceremony and requesting for delivery by post