รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา สำหรับลงทะเบียนเรียนปรับคะแนนเฉลี่ยสะสมหรือเป็นวิชาเลือกอิสระ ภาคที่ 1/2560