รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา สำหรับลงทะเบียนเรียนปรับคะแนนเฉลี่ยสะสมหรือเป็นวิชาเลือกอิสระ ภาคที่ 2/2560