วัตถุประสงค์
  1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานทะเบียนให้สมบูรณ์และทันสมัย
  2. ปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการเกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษาให้สะดวก รวดเร็ว และทันสมัย
  สามารถ แข่งขันกับสถาบันการศึกษาอื่นๆได้
  3. ขยายความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานทะเบียนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาอื่นๆ
  เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน
  4. พัฒนาบุคลากรโดยการส่งเสริมให้ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้ก้าวหน้า
   
Objectives
 

1. To provide information service for students of both campuses.

 

2. To provide information concerned to Records Office for faculty and students.

 

3. To organize and file educational documents of students.

 

4. To issue educational documents and other documentations for students.