นโยบาย
 

1. นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน

 

2. พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรอบรู้ในการปฏิบัติงาน

  3. ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน
Policies
 

1. To adopt new technology to manage work.

 

2. To develop and enforce personnel in the organization to improve knowledge

  and skills.
 

3. To open for participation from personnel for the organization's development.