ปณิธาน
  พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง และทันสมัย พร้อมที่จะให้บริการได้อย่างรวดเร็วตลอดเวลา
Promise
  To develop and improve information to be accurate and up to date, and be ready for instant requests.