เป้าหมายของหน่วยงาน
  ความเป็นเลิศในการให้บริการงานทะเบียน
Records Office Goal
  Excellence in Documentation Service