วิสัยทัศน์
  มุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย
  และสะดวกรวดเร็วตลอดเวลา
Vision
  To aim to technologically develop and improve the information system.
  To achieve accuracy and convenience with attention.