กำหนดการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต - เซตวิชา
Online Registration Schedule – Set Menu
 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
First Semester of Academic Year 2017
 

หลักสูตรภาษาไทย | Thai Program

หลักสูตร | Program

รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย
STUDENTS FOR REGISTERATION

ภาคปกติ

159... ทุกคณะ
ภาคพิเศษ
25601..
25701.., 25702..., 25703...
25802..., 25803..., 25811...
25902..., 25903..., 25911...
 

รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย | STUDENTS FOR REGISTERATION
15914...
 

หลักสูตรสองภาษา | Bilingual Program

รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย | STUDENTS FOR REGISTERATION
857..., 858..., 859...
 

BU International (BUI)
วิทยาลัยนานาชาติ

STUDENTS ID NO. FOR REGISTERATION
159100...
 
School : Major
STUDENTS ID NO. FOR REGISTERATION

School of Humanities and Tourism Management: Hotel & Restaurant Management (International Program)

15905-9XXX-X

School of Entrepreneurship and Management :
Entrepreneurship (International Program)

15912-9XXX-X
 
Copyright 2017 Records Office, Bangkok University. All Rights Reserved.
 
Update : June 28, 2017