กำหนดการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต - เซตวิชา
Online Registration Schedule – Set Menu
 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
Second Semester of Academic Year 2017
 

หลักสูตรภาษาไทย | Thai Program

หลักสูตร | Program

รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย
STUDENTS FOR REGISTERATION

ภาคปกติ

159... ทุกคณะ
160... ทุกคณะ
ภาคพิเศษ
25701.., 25702..., 25703...
25802..., 25803..., 25811...
25902..., 25903..., 25911...
26002...
 

รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย | STUDENTS FOR REGISTERATION
15914..., 16014...
 

หลักสูตรสองภาษา | Bilingual Program

รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย | STUDENTS FOR REGISTERATION
857..., 858..., 859..., 860...
 

BU International (BUI)
วิทยาลัยนานาชาติ

STUDENTS ID NO. FOR REGISTERATION
159100...
160100...
 
School : Major
STUDENTS ID NO. FOR REGISTERATION

School of Humanities and Tourism Management: Hotel & Restaurant Management (International Program)

159059..., 160059...

School of Entrepreneurship and Management :
Entrepreneurship (International Program)

159129..., 160129...
 
Copyright 2017-2018
 
Records Division, Student Affairs and Records Center of Bangkok University. All Rights Reserved.
 
Update : Octobet 24, 2017