กำหนดการลงทะเบียนเรียนออนไลน์รายบุคคล - เซตวิชา
Individual Online Registration Schedule – Set Menu
 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
First Semester of Academic Year 2018
 

หลักสูตรภาษาไทย | Thai Program

หลักสูตร | Program

รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย
STUDENTS FOR REGISTERATION

ภาคพิเศษ
25802..., 25803...
25902..., 25903..., 25911...
26002...
 
 

หลักสูตรสองภาษา | Bilingual Program

รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย | STUDENTS FOR REGISTERATION
858 - 860 ทุกคณะ
 
Copyright 2018
 
Records Division, Student Affairs and Records Center of Bangkok University. All Rights Reserved.
 
Update : June 25, 2018