กำหนดการเพิกถอนวิชา | Withdrawal Schedule
 
 
กำหนดการเพิกถอนวิชาทางอินเทอร์เน็ต | Online Withdrawal Schedule
 
online withdraw
 
ปีการศึกษา
ภาคการศึกษาที่
วัน - เวลา
2564
1/2564

6 กันยายน 2564  เวลา 9.00 น. - 4 ธันวาคม 2564  เวลา 24.00 น.

2/2564
7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. - 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 24.00 น.
ภาคฤดูร้อน/2564
27 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. - 6 สิงหาคม 2565 เวลา 24.00 น.
 
Academic Year
Semester
Date & Time
2021
1/2021
September 6 2021: 09.00 hrs. - December 4, 2021 : 24.00 hrs.
2/2021
February 7, 2022 : 09.00 hrs. - May 14, 2022 : 24.00 hrs.

Summer Session
/2021

June 27, 2022: 09.00 hrs. - August 6, 2022 : 24.00 hrs.
 
 
     
 

วันและเวลาทำการ | Office hours

วันจันทร์ - วันศุกร์ : 8.30 - 17.00 น.

Monday - Friday : 08.30 - 17.00 hrs.
 

หมายเหตุ | Notice

ทุกครั้งที่นักศึกษาติดต่อกับ One Stop Service โปรดแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ
และแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาเป็นหลักฐาน

Only the students with proper attire and Student ID Cards are welcome


หากนักศึกษามีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
e-mail : records_office@bu.ac.th

For further information of any enquiries, please send email at records_office@bu.ac.th


 
Copyright 2021-2022 Office of the Registrar, Bangkok University. All Rights Reserved.
Last Update : 17 August 2021