กำหนดการเพิกถอนวิชา | Withdrawal Schedule
 
 
กำหนดการเพิกถอนวิชาทางอินเทอร์เน็ต | Online Withdrawal Schedule
 
online withdraw
 
ปีการศึกษา
ภาคการศึกษาที่
วัน - เวลา
2565
1/2565

5 กันยายน 2565  เวลา 9.00 น. - 3 ธันวาคม 2565  เวลา 24.00 น.

2/2565
30 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. - 13 พฤษภาคม 2566 เวลา 24.00 น.
ภาคฤดูร้อน/2565
26 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 น. - 5 สิงหาคม 2566 เวลา 24.00 น.
 
Academic Year
Semester
Date & Time
2022
1/2022
September 5 2022: 09.00 hrs. - December 3, 2022 : 24.00 hrs.
2/2022
January 30, 2023 : 09.00 hrs. - May 13, 2023 : 24.00 hrs.

Summer Session
/2022

June 26, 2023: 09.00 hrs. - August 5, 2023 : 24.00 hrs.
 
 
     
 

วันและเวลาทำการ | Office hours

วันจันทร์ - วันศุกร์ : 8.30 - 17.00 น.

Monday - Friday : 08.30 - 17.00 hrs.
 

หมายเหตุ | Notice

ทุกครั้งที่นักศึกษาติดต่อกับ One Stop Service โปรดแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ
และแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาเป็นหลักฐาน

Only the students with proper attire and Student ID Cards are welcome


หากนักศึกษามีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
e-mail : records_office@bu.ac.th

For further information of any enquiries, please send email at records_office@bu.ac.th


 
Copyright 2021-2022 Office of the Registrar, Bangkok University. All Rights Reserved.
Last Update : 15 August 2022