ระดับปริญญาตรี: กําหนดการแจ้งจบและขอหลักฐานทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564