ระดับปริญญาตรี: กําหนดการแจ้งจบและขอหลักฐานทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา ภาคที่ 1/2565 (2)