ตารางประกาศผลสอบ ภาคที่ 2/2564 | Grade Announcement Schedule for Semester 2/2021

ตารางประกาศผลสอบ | Examination Result Schedule

  

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 | Second Semester of Academic Year 2021

 

 

กำหนดการ | Event วันที่ | Date

ประกาศผลสอบทางอินเทอร์เน็ต | Exam Result on the Internet

 

30 พฤษภาคม 2565

  

30 May 2022

 

ขอตรวจสอบผลการเรียนGrade Re-checking
Request Submitted

 

 

Grade Rechecking Form

 

สำหรับนักศึกษาที่แจ้งจบการศึกษา
ภาคที่ 2/2564

For students who are expecting for graduation
in Semester 2/2021

 

1 - 17 มิถุนายน 2565

 

1 - 17 June 2022

 

สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้แจ้งจบการศึกษา

 

For students who are not expecting for graduation

 

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษา Retired - ให้นักศึกษานำใบเสร็จติดต่อขอรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนคืนได้ที่แผนกการเงิน ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อ Retired

 

Retired Student Announcement  - The retired students who paid for the registered courses can ask for refunding by showing the receipt at the financial department within 30 days after the retired student list is announced

 

 

รอบที่ 1. วันที่ 20 มิถุนายน 2565

รอบที่ 2. วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

รอบที่ 3. วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

 

Round 1: 20 June 2022
Round 2: 11 July 2022
Round 3: 25 July 2022 
Update : 20 April 2022